Вторник, 23 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща

В изпълнение на Решение №148/31.05.2012г., Решение №147/31.05.2012г., допълнено с Решение №176/31.07.2012г.  на Общински съвет-Пещера и Заповед №71/08.02.2013г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет - Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти/мери и пасища/ – публична общинска собственост за общо и индивидуално ползване от земеделските стопани, както следва:
1. Поземлен имот №504006, публична общинска собственост, находящ се в местност „Бабата”, землище на с. Капитан Димитриево, код по ЕКАТТЕ: 36124, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №82/11.12.2012г., с площ 38.305 дка/тридесет и осем дка триста и пет кв.м./, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-осма, при граници и съседи на имота: ПИ №504024-нива, ПИ №504010-нива, ПИ №504002-полски път, ПИ №504028-нива, ПИ №504029-нива, ПИ №504004–полски път, ПИ №504009-гора в зем. земи, ПИ №504004–полски път, ПИ №504030-полски път, ПИ № 504016-нива, ПИ №504015-нива, ПИ №504007-гора в зем. земи, ПИ №504025-нива, ПИ №504026-нива, ПИ №504027-нива, при начална наемна, годишна цена в размер на 114.92 лв./сто четиринадесет лева и деветдесет и две ст./ .
2. Поземлен имот №000318, публична общинска собственост, находящ се в местността „Умата”, землище на с. Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ: 36124, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №81/11.12.2012г., с площ 58.134 дка/петдесет и осем  дка сто тридесет и четири  кв.м./, с начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-девета, при граници и съседи на имота: ПИ №519005-дере,  ПИ №000300-дере,  ПИ №534018-ведомствен път, ПИ №520103-полски път, ПИ №520025-нива, ПИ №520035-нива, ПИ №000308-водостопанско съоръжение, при начална наемна, годишна цена в размер на 174.40 лв./сто седемдесет и четири  лева и четиридесет ст./.
3. Поземлен имот №527015, публична общинска собственост, находящ се в местността „Дупката /Гробето/”, землище на с. Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ: 36124, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №80/11.12.2012г., с площ 30.906 дка/тридесет  дка и деветстотин и шест кв.м./, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-девета, при граници и съседи на имота: ПИ №527014-дере, ПИ №000312-пасище, мера, ПИ №000311-дере, ПИ №000300-дере, ПИ №527008-нива, ПИ №000300-дере, при начална наемна, годишна цена в размер на 92.72 лв./деветдесет и два лева и седемдесет и две ст. /.
4. Поземлен имот №000299, публична общинска собственост, находящ се в местността „Огняново дере”, землище на с. Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ:36124, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №79/11.12.2012г., с площ 167.228 дка/сто шестдесет и седем  дка и двеста осемдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-девета, при граници и съседи на имота: ПИ №000300-дере, ПИ № 519007-нива, ПИ №519009-нива, ПИ №519008-нива, ПИ №519006-нива, ПИ №519001-нива, ПИ №519005- дере, ПИ №519002-нива, ПИ №519005-дере, ПИ №520038-нива, ПИ №520080-нива, ПИ №520069-нива, ПИ №520102-нап.канал, ПИ №520098-пасище, мера, ПИ №518084-пасище, мера, ПИ №517065-нива, ПИ №517014-нива, ПИ №517013-нива, ПИ №517015- нива, ПИ №517039-нива, ПИ №517017-нива,  при начална наемна, годишна цена в размер на 501.68 лв./петстотин и един лева и шестдесет и осем ст./.
5. Поземлен имот №000301, публична общинска собственост, находящ се в местността „Гьолбаш”, землище на с. Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ:36124, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №78/11.12.2012г., с площ 32.446 дка/тридесет и два дка и четиристотин четиридесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-девета, при граници и съседи на имота: ПИ №000316-полски път, ПИ №059002-полски път, ПИ №000300-дере, ПИ №517019-нива, ПИ №517080- нива, при начална наемна, годишна цена в размер на 97.34лв./деветдесет и седем лева и тридесет и четири ст./.   
6. Поземлен имот №000312, публична общинска собственост, находящ се в местността „Бялата пръст”, землище на с. Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ:36124, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №77/11.12.2012г., с площ 50.174 дка/петдесет дка сто седемдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване- пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-девета, при граници и съседи на имота: ПИ №000311-дере, ПИ №000300-дере, ПИ №059002-полски път, ПИ №059003-нива, ПИ №059005-нива, ПИ №059006-нива, ПИ №059007-нива, ПИ №059008-нива, ПИ №059009-нива, ПИ №059010-нива, ПИ № 059013-нива, ПИ №059014-нива, ПИ №000316-полски път, ПИ №527013-пасище, мера, ПИ №527014-дере, ПИ №527015-пасище мера,  при начална наемна, годишна цена в размер на 150.52 лв./сто и петдесет лева и петдесет и две  ст./.  
II. Дата, място и часове за провеждане на търговете - 26.02.2013г., стая № 5, I етаж на общинска администрация :  
- от 10:00 ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №504006 в м.„Бабата”,
- от 10:15 ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №000318 в м.„Умата”
- от 10:30 ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №527015 в м.„Дупката /Гробето/ ”
- от 10:45 ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №000299 в м.„Огняново дере”
- от 11:00 ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №000301 в м.„Гьолбаш”
- от 11:15 ч. за търг за отдаване под наем на ПИ 000312 в м.„Бялата пръст”
III. Цената на тръжната документация за всеки от имотите е 20 лв. и може да се закупи в Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/, до 16:00 ч. на 25.02.2013г.
IV. Крайният срок за подаване на документите за участие в е до 17:00 ч. на 25.02.2013г. в ОЦУИГ.  
V. Депозитната  вноска  за участие в търга :
- за ПИ №504006 в м.„Бабата” – 11.49 лв.
- за ПИ №000318 в м.„Умата” – 17.44 лв.
- за ПИ №527015 в м.„Дупката /Гробето/ ” – 9.27 лв.
- за ПИ №000299 в м.„Огняново дере ” – 50.17 лв.
- за ПИ №000301 в м.„Гьолбаш” – 9.73 лв.
- за ПИ №000312 в м.„Бялата пръст” – 15.05 лв.            
Депозитите за участие в търговете, да се внесат до 17:00ч. на 25.02.2013г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на II етаж или по сметка IBAN – BG 87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.
VI.Стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за съответния имот.
VII. Задължителни документи за участие в търговете:
1. Заявление за участие по образец;
2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.
3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;
4. Документ за закупени тръжни книжа;
5. Декларации по образец:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица
- декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.
- декларация за оглед на имота
- регистрационна карта за земеделски производители
- анкетна карта за регистрация на земеделски производител
6. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или заверено копие за единен идентификационен код (ЕИК).
7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване до 30 дни преди датата на търга.
8. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения издадено до 30 дни преди датата на търга;
9. Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
Изискванията по точка 2 и 6 не се прилагат за лица, които не са регистрирани като търговци. В случаите когато участникът търговец е посочил ЕИК, може да не представя документите по точка 2 и 6.
VIII. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №17, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.
IX. Договор за отдаване под наем на пасища, мери със спечелил участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216