Понеделник, 27 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Мотиви за изменение на наредба Печат Е-поща

Мотиви  за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №673/28.02.2011г. Общински съвет – Пещера

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg , Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в  ОЦУИГ в Община Пещера, гр.Пещера, ул. “Дойранска епопея” 17.

1.    Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №673/28.02.2011г. Общински съвет – Пещера са във връзка с влязло в сила Решение №348/30.06.2011г. по Административно дело 234/2011г. на Административен съд-Пазарджик.
2.    Целите, които се поставят: Подобряване качеството на услугите, свързани с управление и разпореждане на общинска собственост.
3.    Финансови и други средства, необходими за прилагане на измененията: не са необходими.
4.    Очаквани резултати от прилагането:
-    повишаване качеството на предлаганите услуги;
-    гарантиране на по-висока ефективност на предоставяните услуги;
5.    Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление , директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


ПРОЕКТ

За изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера

Чл.4,  ал.6 (изм.) – В изпълнение на стратегията по ал.5 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация и на общинския бюджет.

Чл.10, т.2 (отм)

Чл.11, ал.2 (отм.)

Чл.12, ал.1 (отм.)

Чл.14, ал.1, т.2 (изм.)    - на търговски дружества, когато се касае до отдаване под наем на поземлени имоти и същите са необходими като терени за временно ползване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура за срока на ремонтно-строителните дейности.

Чл.23, ал.3 – отм.

Чл.23, ал.4 – отм.

Чл.39, ал.3, т.5 – отм.
т.10- отм.

Чл.44, ал.1 (изм.) – Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни оценки, определени по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, освен ако в закон не е предвидено друго. Оценките се одобряват от Общинския съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи и по-висока оценка, освен ако в закон е установено друго. Началните цени при провеждането на търговете и конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от Общинския съвет.

Чл.44, ал.3 (отм)

Чл.49, ал.1 (изм.) – Продажбата на земя – частна общинска собственост, по чл.35, ал.3 от ЗОС, на собственик на законно построена върху нея сграда се извършва след приемане на оценка от Общинския съвет от кмета на общината без търг или конкурс.

Чл.50, ал.1 (изм.) – Разпоредителни сделки на основание чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 и чл.17, ал.3 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията се извършва след решение на Общинския съвет.

Чл.51, ал.5 (отм)

Чл.54, ал.1 (изм.) – Не може да се извършва замяна на имот – частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж  с имот или право на строеж - собственост на физически лица или на юридически лица, освен в случаите, посочени в Закона за общинската собственост.

Чл.54, ал.2, т.3 (отм.)

Чл.54, ал.5 (отм.)

Чл.54, ал.7, т.2 (изм.) – на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти

Чл.55, ал.3 (отм.)

Чл.61 (отм.)

Чл.63 (отм.)

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216