Четвъртък, 23 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Съобщение Печат Е-поща

Със Заповед № 117/11.03.2015 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 129, ал. 5 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ е одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ І-Жилищно строителство и обществен търговски център в кв. 27 по ПУП на гр.Пещера с идентификатор 56277.501.341 по КККР на гр.Пещера, с който се предвижда допълващо застрояване за гаражи № 217 и

№ 218 западно от група гаражи по ул. с о.т. 170-171-172.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването й на интернет страницата на Община Пещера, по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ чрез Община Пещера пред Административен съд-гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216