Понеделник, 27 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
58 заседание на Общински съвет Печат Е-поща

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова  свиква  общинските  съветници  на   ПЕТДЕСЕТ   И   ОСМО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    27. 03. 2015 г. / ПЕТЪК /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 57 от 16.02.2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината

 

2.    Отчет за работата на РУ «Полиция» за

2014г.
                                                                          Докладва: Началникът на РУП - Пещера

3.    Приемане на Отчет за дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата за периода 2012 -2014г.Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в  Община Пещера за 2014г.
                                                                             Докладва: Секретарят на МКБППМН

5.    Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2015г.
                                                                             Докладва: Кметът на Oбщината
6.    Текущи.
6.1.    Приемане на допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера.
                                                                              Докладва: Кметът на Oбщината

6.2.    Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
                                                                                Докладва: Кметът на Oбщината

6.3.    Приемане и Отчет по изпълнение на Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2011-2014г.
                                                                              Докладва: Кметът на Oбщината

6.4.    Приемане на Отчет по изпълнение на Общинския план за дейностите на Община Пещера за 2014г. от Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик.
                                                                               Докладва: Кметът на Oбщината

6.5.    Даване на разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП – ПР за изменение на трасето на улица с осови точки 298, 298а, 297,257, 253,252,251,249 по Регулационния план на гр.Пещера, Община Пещера, Област Пазарджик.
                                                                              Докладва: Кметът на Oбщината

6.6.    Даване на разрешение за изготвяне на проект на ПУП – ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.197. в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
                                                                         Докладва: Кметът на Oбщината

6.7.    Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за разделяне на ПИ № 000017 на пет броя урегулирани поземлени имоти в землището на с. Капитан Димитриево, Община Пещера и одобряване на задание.
                                                                        Докладва: Кметът на Oбщината

6.8.    Учредяване безвъзмездно право на преминаване през имот с идентификатор 56277.3.1316 по КККР на гр. Пещера, общинска публична собственост с начин на трайно ползване пасище в местността „Луковица” гр.Пещера.                                                        Докладва: Кметът на Oбщината

6.9.    Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост – Поземлен имот № 000446, находящ се в местността «Арапеница», землище на с. Радилово.
                                                                        Докладва: Кметът на Oбщината

6.10.    Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 748/16.02.2015г. и Решение № 749/16.02.2015г.
                                                                        Докладва: Кметът на Oбщината

6.11.    Определяне състав на комисия за разпределение на финансови средства за подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества от бюджета на Община Пещера.
                                                                       Докладва: Кметът на Oбщината

7.    Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216