Четвъртък, 23 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
РЕШЕНИЕ № 530 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско социално предприятие по озеленяване в община Пещера, приет с Решение № 512/30.08.2018 г. на Общински съвет – Пещера.

 


Правилникът за дейността на общинско социално предприятие по озеленяване в община Пещера е приет с Решение № 512/30.08.2018 г. на Общински съвет – Пещера. Съобразно с правомощията на прокуратурата по реда на чл. 145, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт Районният прокурор сигнализира, че е необходимо усъвършенстване на подзаконовия нормативен акт.
Предвид гореизложеното, Общинска администрация предприе действия за прецизиране на текстовете от Правилника съобразно дадените указания от Районна прокуратура -Пещера и спазване на закона, поради което е необходимо да се приеме Проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско социално предприятие по озеленяване в община Пещера, приет с Решение № 512/30.08.2018 г. на Общински съвет – Пещера.
На първо място, с приемането на измененията и допълненията на подзаконовия нормативен акт, който урежда функционирането на общинското социално предприятие по озеленяване се цели той да бъде приет по всички административно-производствени правила, съгласно Закона за нормативните актове и АПК.
На следващо място, целта на настоящото предложение и да се отстранят противоречия на текстове от досегашния правилник със Закона за общинската собственост, както и да се определят правата и задълженията по отношение на предоставеното общинско имущество на общинското предприятие.
    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал.1,т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.67, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Р Е Ш И :


1. Изменя и допълва Правилника за дейността на общинското социално предприатие по озеленяване в община Пещера, както следва:
§1. Чл.1. придобива следното съдържание:
„Чл.1. Настоящият Правилник урежда предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав, капацитета на дейността, правата и задълженията на общинско социално предприятие по озеленяване по отношение на дейността му на територията на община Пещера, както и правата и задълженията по отношение на предоставеното общинско имущество на общинското предприятие“.
§2. Чл.3. придобива следното съдържание:
„Чл.3. (1) Общинско социално предприятие по озеленяване е специализирано звено на общината. В дейността си общинското предприятие ползва собствен печат.
(2) Общинското социално предприятие осигурява социално-икономическо интегриране на лица от уязвими групи чрез дългосрочно предоставяне на заетост, трудова дейност и социално включване.
(3) Социалното предприятие не е юридическо лице и изпълнява дейността си от името на Община Пещера, в рамките на предоставените му правомощия.
(4) Общинското социалното предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник и в съответствие със Закона за общинската собственост, както и всички приети от Общински съвет - Пещера подзаконови актове“.
§3. Чл.4.ал.1 придобива следното съдържание:
„Чл. 4.(1) За извършване на дейностите по озеленяване в община Пещера, Общинският съвет, на основание чл. 52 от Закона за общинската собственост, създава общинско социално предприятие с наименованието Общинско социално предприятие по озеленяване, с местоположение гр.Пещера, област Пазарджик. Адресът за управление и кореспонденция на общинското социално предприятие е гр. Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17.
§4. Чл.9, ал.1 придобива следното съдържание:
„Чл. 9. (1) Дейността на общинското социално предприятие по озеленяване се финансира от общинския бюджет. За периода на изпълнение на проекта се финансира безвъзмездно чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд“.
§5. Чл.10 придобива следното съдържание:
„Чл. 10. (1) Общинското социално предприятие по озеленяване е второстепенен разпоредител с бюджет.
(2) Общинското социално предприятие по озеленяване осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдена счетоводна политика на Община Пещера.
(3) Всички приходи, реализирани от дейността на Общинското социално предприятие, се внасят в приход на Община Пещера по определен ред.
(4) Общинското социално предприятие по озеленяване изготвя финансови отчети в сроковете, определени от Министерство на финансите.
(5) Методическото ръководство и контрол на общинското предприятие се осъществява от Кмета на общината със съдействието на общинската администрация“.
§6. Чл. 12. придобива следното съдържание:
„Чл.12. Общинското социално предприятие по озеленяване се ръководи и представлява от директор“.
§7. Чл. 13. придобива следното съдържание:
„Чл.13. Кметът на Община Пещера:
1. утвърждава длъжностно щатно разписание на предприятието;

2. назначава директора на общинското социално предприятие по реда на Кодекса на труда;
3. извършва всички промени, свързани с трудовото законодателство по отношение на длъжността „Директор“.

§8. Чл.14. придобива следното съдържание:
„Чл.14. Договорите за осъществяването на дейността на общинското социално предприятие с изпълнители се сключват от Кмета на Община Пещера или при упълномощаване - от директора на общинското социално предприятие.

§9. Чл.15, ал.1 придобива следното съдържание:
„Чл. 15. (1) При осъществяване на дейността на общинското социално предприятие директорът:
1. организира и управлява цялостната дейност на общинското социално предприятие, съгласно действащото законодателство, решенията на Общински съвет Пещера и заповедите на Кмета на Общината;
2. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите и работниците на общинското социално предприятие, и урежда трудовите правоотношения с тях;
3. ръководи и контролира работата на работниците и служителите в общинското социално предприятие;
4. прави предложения за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност;
5. организира и контролира качеството на извършваните дейности свързани с предмета на дейността на общинското социално предприятие;
6. утвърждава графиците за работа на персонала в предприятието и провежда оперативни съвещания, свързани с технологията на дейността и организацията на работа;
7. провежда необходимите мероприятия за осигуряване на техническа безопасност, противопожарна охрана и опазване на околната среда;
8. контролира състоянието на финансовата отчетност;
9. изготвя Правилник за вътрешния трудов ред и други вътрешни актове, свързани с предмета на дейност и делегираните му правомощия;
10. проучва рекламациите и жалбите и взима мерки за отстраняване на допуснатите слабости и нарушения в дейността на общинското социално предприятие;
11. представлява общинското социално предприятие и осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на дейностите в общинското социално предприятие;
12. ежемесечно дава отчет пред кмета на Община Пещера за извършваната дейност, както и всички счетоводни отчети.

§10. Чл.15, ал.2 придобива следното съдържание: „(2) Директорът на общинското социално предприятие се замества при отсъствието му поради ползване на законоустановен отпуск, командировка, отпуск по болест или в други случаи от посочено от кмета на общината лице.

§11. Чл.15, ал.3 придобива следното съдържание:
„(3) Директорът няма право:
1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, без писменото съгласие или възлагане от кмета на общината;
2. да продава и купува дълготрайни материални и нематериални активи без съгласието на кмета на общината“.
§12. Чл.15, ал.5 придобива следното съдържание:
„(5) За осъществяване на своите правомощия директорът на общинското социално предприятие издава заповеди“.
§ 13. Изменя и допълва наименованието на Раздел VI, както следва:
„РАЗДЕЛ VI
СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ОБЩИНСКОТО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ“
§ 14. Чл.16, ал.1 придобива следното съдържание:
„Чл. 16. (1) Общинският съвет определя организационно-управленската структура и числения състав на общинско социално предприятие по озеленяване в рамките на изпълнение на проекта както следва:
- директор- 1 щ.бр.;
- счетоводител – 1 бр. лице, наето на непълен работен ден – 4 часа;
- технически организатор -2 бр. лица, наети на непълен работен ден – 4 часа;
- работник в озеленяването -32 щ.бр.“.
§ 15. Създава се чл.18 със следното съдържание:
„Чл. 18. (1) За дейността на общинското социално предприятие, Общинският съвет учредява безвъзмездно право на ползване на 3 (три) броя помещения и склад с обща площ 81 кв.м., находящи се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.502.1135.1.22 по кудастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед 18-6188-23.08.2017г. на Началник СГКК, с адрес на имота: гр.Пещера, п.к.4550, ул. „Дойранска епопея“ №5, ет.1. Самостоятелният обект се намира в сграда №1. Предназначението на самостоятелния обект е за делова и административна дейност. Самостоятелният обект е частна общинска собственост. Съседни самостоятели обекти в сградата на същия етаж – няма.
(2) Безвъзмездното право на ползване се учредява за срока на функциониране на общинското социално предприятие, но не повече от 10 години.
(3) Общинското социално предприятие използва предоставеното общинско имущество за изпълнение предмета на дейността си и не може да го използва за други цели или да го преотстъпва на трети лица.
(4) Общинското социално предприятие полага грижите на добър стопанин по отношение на предоставеното общинско имущество.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216