Четвъртък, 23 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
РЕШЕНИЕ № 531 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

   Относно: Приемане на изменениe и допълнениe на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2015-2019г., приет с Решение № 516/30.08.2018г. на Общински съвет Пещера

   Общинският съвет изслуша Докладната записка на Председателя на Общински съвет Пещера за изменениe и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2015-2019г., приет с Решение № 516/30.08.2018г. на Общински съвет Пещера, взе предвид становищата на ПК след станалите разисквания, на основание чл. 21, ал. 3 и чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Р Е Ш И :

Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2015-2019г., приет с Решение № 516/30.08.2018г. на Общински съвет Пещера, както следва:
§1. Чл. 4, ал. 2 да придобие следното съдържание:
„(2) В изпълнение на своите правомощия Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.“
§2. Чл. 7, ал. 2 да придобие следното съдържание:
„(2) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет.“
§3. Чл. 8, ал. 1 да придобие следното съдържание:
„(1) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи
от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.“
§4. Чл. 8, ал. 2 да придобие следното съдържание:
„(2) Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.“
§5. Чл. 10, ал. 1 да придобие следното съдържание:
„(1) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1;
3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
§6. В Чл. 10, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се отменят.
§7. Чл. 10, ал. 8 да придобие следното съдържание:
„(8) Общинският съвет избира от своя състав Заместник председател. При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран съветник или от заместник-председател, ако има избран такъв.“
§8. Чл. 12 да придобие следното съдържание:
„Чл. 12. Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.“
§9. Чл. 15, т. 1 да придобие следното съдържание:
„1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;“
§10. Чл. 15, т. 5. 1 да придобие следното съдържание:
„т. 5. 1. Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация Пещера за съответния месец.“
§11. Чл. 15, т. 5. 2 текстът да се измени и допълни с думите „постоянните и временни комисии“.
§12. Чл. 18, ал. 1 да придобие следното съдържание:
„(1) За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов стаж. Времето, през което общински съветник е заемал длъжността председател на общинския съвет, се признава за трудов стаж.“
§13. Чл. 19 да придобие следното съдържание:
„Чл. 19. Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;
2. когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност;
3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;
6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;
7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;
10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6;
11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
12. при установяване на неизбираемост;
13. при смърт.“
§14. Чл. 20 да придобие следното съдържание:
„Чл. 20. (1) Обстоятелствата по чл. 19 се установяват служебно от общинската администрация относно съдимостта на лицата и със съответните други документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по чл. 19, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
(2) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 19, т. 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.
(3) В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 19, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.
(4) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 2, както и отказите по ал. 3 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.
(5) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия по ал. 2, съответно - след постановяването на решението по ал. 3, новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1.
(6) Ако в срока по ал. 5 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 5. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.“
§15. Чл. 23 да придобие следното съдържание:
„Чл. 23. Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.“
§16. Чл. 74, 75, 76 да се отменят.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216