Понеделник, 27 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
РЕШЕНИЕ № 532 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

  ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на Председателя на Общински съвет

   Общинският съвет като разгледа предложението на Председателят на общинския съвет, становищата на постоянните комисии и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Решение № 413/30.01.2018 г. на Общински съвет гр. Пещера за приемане на сборния бюджет на община Пещера за 2018 година и на основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

РЕШИ:

Определя основно трудово възнаграждение на Председател на Общински съвет гр. Пещера в размер на 85 на сто от възнаграждението на кмета на общината или 714 /Седемстотин и четиринадесет/ лв. брутно, при 4 часа работно време.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216