Петък, 24 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
РЕШЕНИЕ № 533 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    ОТНОСНО: Определяне на възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет - Пещера.

   Общинският съвет като разгледа предложението на Председателят на общинския съвет, становищата на постоянните комисии и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, Решение № 413/30.01.2018 г. на Общински съвет гр. Пещера за приемане на сборния бюджет на община Пещера за 2018 година и на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

РЕШИ:

За участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии общинския съветник получава месечно възнаграждение в размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация Пещера за съответния месец.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 12
“ПРОТИВ”: 6
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216