Събота, 25 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
РЕШЕНИЕ № 534 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

      ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Пещера.

    Общинският съвет, след като изслуша докладната записка на Председателя на Общински съвет, становищата на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23 От ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Пещера, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него.
2. Препис от решението да се връчи на председателя на Общинския съвет и председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (OS  VUTRESHNI PRAVILA.doc)OS VUTRESHNI PRAVILA.doc[ ]220 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216