Четвъртък, 23 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
РЕШЕНИЕ № 535 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в VІІІ клас, професия ,,Биотехнолог”, специалност ,,Технология в биопроизводствата“ с 14 (четиринадесет) ученици в ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев“ гр.Пещера за учебната 2018/2019г.

   В Общинска администрация – Пещера е постъпило Мотивирано искане с вх.№31-07-6/12.09.2018г. на Директора на ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев“ гр.Пещера, за допускане на изключение от минималния брой на учениците за паралелка в VІІІ клас, специалност ,,Технология в биопроизводствата“ по професия ,,Биотехнолог” с 14 (четиринадесет) ученици за учебната 2018/2019г.
Минималният норматив за броя на учениците в паралелка VIII – XII клас от 18 (осемнадесет) ученици е определен в Приложение № 7 - Таблица за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Съгласно разпоредбите на чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование изключения от минималния брой на децата в групите и съответно на учениците в паралелките се допускат в неспециализирани и специализирани училища, когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10.
Изключенията се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност. Разрешението се издава по мотивирано искане на директора на училището, към което се прилага становище на началника на съответното регионално управление на образованието.
В мотивираното искане, директорът на учебното заведение сочи, че за обезпечаване на учебния процес не са необходими допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти и утвърдения бюджет на училището за 2018/2019г.
От Началника на РУО –Пазарджик е дадено положителното становище с изх.№РД22-1081/14.09.2018г., за допускане на изключение от минималния брой на учениците в посочената паралелка.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.68, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,и чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

1. Разрешава да се допусне изключение от минималния брой на учениците и да се утвърди паралелка в VІІІ клас, професия ,,Биотехнолог”, специалност ,,Технология в биопроизводствата“ с 14 (четиринадесет) ученици в ПГХВТ,,Атанас Ченгелев“- гр.Пещера за учебната 2018/2019г.

2. Не са необходими допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти за обезпечаване на учебния процес.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216