Понеделник, 27 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
РЕШЕНИЕ № 536 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    ОТНОСНО: Внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствени пенсии от починал родител.

Мотиви: В Община Пещера е постъпило заявление с вх.№94А-2575-2/18.09.2018г. от Атанас Иванов Дражев, с постоянен адрес гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, ул. „Радецки“ № 11 за отпускане на персонални пенсии на детето Иван Дражев по реда на чл.92 от КСО.
Заявителят е представил изискуемите документи, съгласно разпоредбите на чл.7, ал.4 от НПОС.
Майката на детето – Иван Дражев е починала на 22.10.2017г.
С разпореждане с изх. №2140-12-321/17.08.2018г., ТП на НОИ гр. Пазарджик отказва да отпусне наследствена пенсия за детето, тъй като наследодателят няма никакъв действителен стаж към датата на смъртта.
Персоналните пенсии в изключителни случаи по смисъла на чл.92 от КСО се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите. Като условие за изготвяне на предложението, в разпоредбите на чл.7, ал.4, т.3 от НПОС е посочено решение, прието на сесия на общински съвет за внасяне на предложение в Министерския съвет.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, във връзка с разпоредбите на чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

   Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл.92 от КСО на Иван Дражев, роден на 16.05.2014г., с адрес гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, ул. „Трепетлика“ № 17

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216