Понеделник, 27 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
РЕШЕНИЕ № 537 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.505.4 по КККР на гр.Пещера /УПИ V-ОбНС по ПУП на гр.Пещера/ и поземлен имот с идентификатор 56277.505.65 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-ОбНС по ПУП на гр.Пещера/ , кв. 216.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и след станалите разисквания ,

Р Е Ш И :

Дава съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на уличната регулация на УПИ ІV-ОбНС и УПИ V-ОбНС с идентификатор 56277.504.65 по КККР на гр.Пещера към улица с о.т. 1065-1066-1067 с идентификатор 56277.504.9511 по КККР на гр.Пещера в кв. 216 по ПУП на гр.Пещера, като широчината на улицата стане 8.00 м., съгласно коригирана скица-предложение.
1. На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ Кметът на Община Пещера да допусне с мотивирано предписание изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на уличната регулация на част от кв. 216 по плана на гр.Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216