Понеделник, 27 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
РЕШЕНИЕ № 538 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42
    Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”

Мотиви: С Решение № 423 от Протокол № 33/27.02.2018 г., Общински съвет гр.Пещера е разрешил изработването на проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”, с трасе на електропровода, който започва от съществуващ ЖР стълб, извод СН „Острец“, подстанция „Пещера“, пресича поземлен имот с идентификатор 56277.4.572 горска територия с начин на трайно ползване друг вид дървопроизводителна гора по КККР на гр.Пещера, преминава през поземлен имот с идентификатор 56277.4.571 горска територия с начин на трайно ползване друг вид дървопроизводителна гора по КККР на гр.Пещера, поземлен имот с идентификатор 56277.4.57 местен път, частна общинска собственост по КККР на гр.Пещера, и достига до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“ - собственост на заявителя.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1,т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :


Одобрява проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”, с трасе на електропровода, който започва от съществуващ ЖР стълб, извод СН „Острец“, подстанция „Пещера“, пресича поземлен имот с идентификатор 56277.4.572 горска територия с начин на трайно ползване друг вид дървопроизводителна гора по КККР на гр.Пещера, преминава през поземлен имот с идентификатор 56277.4.571 горска територия с начин на трайно ползване друг вид дървопроизводителна гора по КККР на гр.Пещера, поземлен имот с идентификатор 56277.4.57 местен път, частна общинска собственост по КККР на гр.Пещера, и достига до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“ - собственост на заявителя.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общински съвет Пещера в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – гр.Пазарджик.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216