Четвъртък, 23 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
РЕШЕНИЕ № 539 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    Относно: Изразяване на предварително съгласие за преминаване чрез премостване над път с идентификатор 56277.503.9690 по КККР на гр.Пещера между о.т. 630-629 е необходимо във връзка с бързото и безопасно преминаване на специалисти до цех ферментация в поземлен имот с идентификатор 56277.503.283 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-3469, 3470/, кв. 132, гр.Пещера.

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, чл. 41, ал. 2, чл. 37, ал. 4 от ЗОС, чл. 64, ал. 1, т. 1, чл. 192 от ЗУТ и чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за право на преминаване чрез премостване на поземлен имот с идентификатор 56277.503.9690 с НТП-За второстепенна улица, собственост на Община Пещера със засегната площ от 53,00 кв.м.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на правото на преминаване чрез премостване в размер на 636,00 лв.
3. Учредява право на строеж в размер общо на 19 кв.м. за изграждане на вертикална опора 4,40 кв.м. и за стълбищна клетка площ от 14,60 кв.м.
4. Одобрява изготвената пазарна оценка на отстъпено право на строеж в размер на 456,00 лв.
5. Упълномощава Кмета на Община Пещера да сключи договори по т. 1 и т.2

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216