Понеделник, 27 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ Печат Е-поща
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

На основание чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Пещера и Заповед № 593/13.07.2008 г. на кмета на Община Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ ПРИ
СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1.“Платен охраняем паркинг с 20 паркоместа” на ул. “В.Петлешков” в района на Общински пазар гр.Пещера при начална наемна цена 160 лв. без ДДС.
2.Павилион № 5 “Дъгов мост” гр.Пещера , с площ 7,50 кв.м., при начална наемна цена 40 лв. без ДДС.
Срокът за отдаване под наем е 5 години.
Търговете ще се проведат на 14.08.2008 г. от 14.00 часа в канцеларията на звено “Общински пазари” гр.Пещера.
Депозита за участие е в размер на 10% от началната тръжна цена за съответния имот.
Утвърдената тръжна документация се получава до 16:00 ч. на 13.08.2008 г. в стая №17 на първия етаж на Общинската администрация срещу заплатена сума от 10 лева в касата на Общината.
Депозит за участие и такса за закупуване на тръжната документация се внасят в касата на Общината – стая №1 на втория етаж до 16 часа на 13.08.2008 г.
Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в канцеларията на звено “Общински пазари” гр.Пещера или в стая №17 на първия етаж на Общинската администрация.

Заявленията за участие с приложените квитанции за платен депозит и закупена тръжна документация и др. задължителни документи, посочени по-долу се подават до 17 ч. на 13.08.2008 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
В случай, че търга бъде обявен за непроведен поради неявяване на кандидат, нов търг за същия обект да се проведе на 04.09.2008 г. от 14 ч. при същите условия. Документите за участие в новия търг се подават до 17 ч. на работния ден предхождащ датата на търга.

Задължителни документи за участие:
1.Заявление за участие по образец.
2. Удостоверение за актуално състояние;
3.Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – до 45 дни преди датата на провеждане на търга;
4. Документ за внесен депозит;
5. Документ за закупени тръжни книжа;
6.Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник.

Кандидатите за участие могат да бъдат само лица, регистрирани като търговци.

Всички изброени документи без заявлението за участие се подават в запечатан непрозрачен плик.

За справки: тел.: 0350/ 6-22-03, в.119
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216