Понеделник, 27 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
50 редовно заседание на Общински съвет Печат Е-поща
На 28.05. 2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще проведе петдесетото заседание на Общински съвет, с проект за
ДНЕВЕН РЕД :

1. Отбелязване 170-годишнината от рождението на бележития гражданин на Пещера Осман Ефенди.
ДОКЛАДВА : Общински съветник – Зехра Алиш
2. Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците, инвалидите.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3. Информация за дейността на Културен дом за учебната 2009-2010г ДОКЛАДВА: Ръководител на Културен дом
4. Анализ на пазара на .......

труда в Пещера към 30.04.2010г.
ДОКЛАДВА: Директор на Дирекция Бюро по труда -Пещера
5.Текущи.
5.1. Отказ на Община Пещера като съсобственик да придобие 250/811 идеални части от УПИ V – 2865 в кв.25 по ПУП на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.2. Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ ХІV – ПП»Братя Горови» в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ 2706,00 кв.м., ведно с изградените в него четириетажна массивна производственна сграда, с разгъната застроена площ 4430,00 кв.м. и едноетажна спомагателна сграда, със застроена площ 30.00 кв.м.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.3. Организиране на летния отдих на база «Родопи - І» и промени по бюджета на Община Пещера за 2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.4. Отмяна на т.1, т.2 и т..3 от Раздел трети- “Такси за административни услуги-търговия, туризъм, транспорт” на Тарифата по чл.3, ал.1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината

5.5. ЧИ на План за регулация и застрояване с цел пристрояване на съществуващ търговски обект в УПИ ІІІ-ЖС кв.124, както и уширяване на тротоарно пространство на ул.”М.Такев” между о.т. 592 и о.т.593.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.6. Одобряване на планово задание за изработване на ПУП – ПРЗ за част от територията на гр.Пещера кв.”Разширение Север”.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.7. Отмяна на Решение № 523/30.04.2010г.
ДОКЛАДВА: Председателят на Общински съвет -Пещера
5.8. Приемане на Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2010/2011г. на Община Пещера.
ДОКЛАДВА: Председателят на ПК по просвета, младежки дейности и спорт
5.9. Закриване на ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” – с.Кап.Димитриево, Община Пещера за учебната 2010/2011г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.10. Учредяване на възмездно право на ползване върху имот №510017- публична общинска собственост, находящ се в местността “Ушите” за срок от пет години в полза на “ Космо България Мобайл” ЕАД – гр. София
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.11. Учредяване безвъзмездно право на ползване на земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на гр. Пещера, с. Радилово с. Капитан Димитриево на животновъди
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината

6.Питания. 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216