Събота, 25 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Обява Печат Е-поща
ОБЯВА:

І. Община Пещера открива процедура по реда на чл.50, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за учредяване право на строеж или издаване на разрешение за поставяне на гаражи срещу заплащане на месечен наем за следните гаражни места:
1.1. 29 броя гаражи (от №187 до №215 вкл.) в УПИ ІІ – ЖС, кв.27(кв."Изгрев") по ПУП на ...........

гр.Пещера с размери от 17.50 до 21 м2 – чрез учредяване право на строеж при цена 32.50 лв./м2.
1.2. 22 броя гаражи (от №1 до №22 вкл.) в УПИ ІІ – ЖС, кв.27(кв."Изгрев") по ПУП на гр.Пещера – право на поставяне срещу заплащане на месечен наем - 0.85 лв./м2.
1.3. 7 броя гаражи (от №216 до №222 вкл.) в УПИ І – Жилищно строителство и магазини в кв.202 по ПУП на гр.Пещера с размери 21 м2 – чрез учредяване право на строеж при цена 20.40 лв./м2.
ІІ. Право на строеж за гаражи или разрешение за поставяне на преместваеми гаражи, могат да получат граждани, които изпълняват следните условия:
1. Притежават МПС за задоволяване на лични нужди;
2. Не притежават гараж, не са преустройвали или прехвърляли такъв на трети лица;
3. Имат адресна регистрация в квартала, в който се отреждат местата.
Заявленията ще бъдат удовлетворяване в следния ред:
1. Лица с увреждания.
2. От по-близко към по-далечно местоживеене от отредените места.
ІІІ. Срокове за провеждане на процедурата:
1. Срок за приемане на документи за участие в процедурата – Заявление с идентификационен номер № ОС-17с, ведно с приложенията - до 17:00 ч. на 04.06.2010 г. в ОЦУИГ – І-ви етаж на ОА.
2. В случай, че подадените документи за участие са повече от местата за гаражи, ще бъде проведен търг с явно наддаване между имащите право да участват в процедурата. Търгът ще се проведе на 14.06.2010 г. в залата на ОбС – Пещера от 14:00 часа.
ІV. Сключване на договор:
1. В 14-дневен срок след изтичане срока на обжалване на процедурата да се сключат договори с приобретателите и ползвателите от отдел “Общинска собственост”.
2. Заплащането на цената на вещното право или първата месечна наемна вноска да се извърши при сключване на договора с община Пещера.
3. При неплащане на цената в обявения срок се губи право за участие в следваща процедура за същите места.
V. Схемите за допълващо застрояване – гаражи и други в УПИ ІІ – ЖС в кв.27 (“Изгрев”) и в УПИ І – Жилищно строителство и магазини в кв.202 (“Луковица”) по ПУП на град Пещера са изложени на информационното табло пред общинската администрация.
VІ. Информация във връзка с процедурите по разпределение на гаражните места може да бъде получена от н-к отдел “ОС” – инж.Даниела Данаилова, тел.6-22-03, вътр.104.


Схема на разположение на гаражите - тук.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216