Понеделник, 27 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
О Б Я В Я В А


1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 18.06.2010 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имот-частна общинска собственост, както следва:
1.1. УПИ ХVІІ-търговия и услуги, кв.190 по ПУП на гр.Пещера с площ от 45,00 кв.м при начална тръжна цена 1640,00 лв. без включен ДДС - от 10.00 часа.
2. Тръжна документация може .......

да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 11.06.2010 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 20 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 17.06.2010 г.
4. Документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Копие от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон;
4.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.4. Документ за закупени книжа;
4.5. Документ за внесен депозит;
4.6. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
4.7. Изискванията по точка 4.2 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
5. Документи за участие в търговете да се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 17.06.2010г.
6. Оглед на имота може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в стая №19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
7. Заплащането на цената от спечелилите участници да се извърши в 30-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на спечелилия търга само с парични средства.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216