Сряда, 20 Мар 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало е-Община Публични общински регистри
Публични регистри Печат Е-поща

 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

 1. Главен регистър за публична общинска собственост
 2. Главен регистър за частна общинска собственост
 3. Регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост по чл. 41, ал. 4 от Закона за общинската собственост.
 4. Регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол в Община Пещера
 5. Публични регистри, които се водят на основание чл.54а от Закона за общинската собственост.
 6. Регистър за общинските предприятия
 7. Публичен регистър за търговските дружества с общинско участие в капитала
 8. Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината
 9. Регистър за гражданските дружества, в които участва общината
 10. Публичен регистър за даренията
 11. Публичен регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 12. Публичен регистър на сдруженията на собствениците в режим на етажната собственост
 13. Публични регистри на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината по чл. 63, ал. 1 на ЗУТ
 14. Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
 15. Регистър на издадените Разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Пещера
 16. Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Пещера
 17. Регистри с информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача, съгласно Закона за обществените поръчки
 18. Регистър на одобрените проекти в Община Пещера

 

 

Публичен регистър на приватизирани търговски дружества с общинско участие.
Публичен регистър на приватизирани обособени части от търговски дружества с общинско участие.
Публичен регистър на Договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени по реда на ЗППДОП/отменен/.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Договорите, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени по реда на ЗПСК


Регистри общинска собственост

Публичен регистър  на разпоредителните сделки с имоти  - общинска собственост на основание чл.41, ал.4 от ЗОС

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Регистър на публичната зелинина в гр.Пещера


Регистър на площадките за предаване на отпадъци

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216