Събота, 20 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Съобщение Печат Е-поща

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр. 77 от 09.10.2012 г. е обнародвано Решение № 190 от 31.08.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера

1.    Част от предвидената улица между о.т. 299 и о.т. 301ª, с площ от 80.00 кв.м. се присъединява към УПИ VІІ-839, кв. 31 по ПУП на гр.Пещера и преминава от публична общинска собственост в частна такава и се образува улица тупик с 299-299ª.
2.    Във връзка с изискванията на чл. 41, ал. 8 и чл. 48, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии на МРРБ за спазване на минимален радиус от 15 м, улици с о.т. 301ª-301б и 301ª-301 стават улици-тупик с о.т. 30-301в и 301б-301. Част от имот с пл. № 839 с плош от 55.00 кв.м. преминава в тротоарна площ в зоната на кръстовището, между кв. 31, кв. 30 А и кв. 30 В.
3.    На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС част от предвидената улица с площ от 80.00 км.м. между о.т. 299 и 301ª и преминава от публична общинска собственост в частна такава и се приобщава към УПИ VІІ-839 в кв. 31 по плана на гр.Пещера, а част от имот с пл. № 839 с площ от 55.00 кв.м. преминава в тротоарна площ – публична общинска собственост в зоната на кръстовището, между кв. 31, кв. 30 А и кв. 30 В.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ  в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да обжалват чрез община Пещера пред Административен съд – Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216