Понеделник, 15 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Съобщение Печат Е-поща

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр. 77 от 09.10.2012 г. е обнародвано Решение № 191 от 31.08.2012 г. на Общински съвет – гр.Пещера
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ одобрява ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/, за отреждане на устройствена зона – Предимно промишлена за урегулираните поземлени имоти със смесено предназначение в м. „Долна Бялча в землището на гр.Пещера – УПИ І-210016, за площадка за разкомлектоване на МПС и събиране на черни и цветни метали, УПИ ІІ-210022, за стопански нужди, УПИ ІІ-210032, за стопански нужди, УПИ ІІІ-210001, за стопански нужди, УПИ ІV-210014, за дърводелски нужди, УПИ V-210031, за стопански нужди,УПИ ІХ-210021, цех за производство на боза, УПИ Х-210033, за склад, УПИ ХІ-210024, за производство и складови нужди, УПИ ХІІ-210034, за производство и складови нужди, УПИ ХІІІ-210023, за производство и складови нужди, УПИ ІV-210035, за производство и складови нужди, УПИ ХV-210037, за производство и складови нужди, УПИ ХVІ-210027, за производство на обувки, УПИ ХVІІ-210025, за стопански нужди, УПИ ХVІІ-210038, за производство и складови нужди, УПИ ХVІІ-210026, за производство на дървен материал и сушилня, УПИ ХVІІ-210028, за производство на дървен материал и сушилня, УПИ ХХ-210029,  за производство и складови нужди, УПИ ХХ-210036, за производство и складови нужди, УПИ ХХІ-210030,  за производство и складови нужди, УПИ ХХІІ-210018, за производство и складови нужди, УПИ ХХІІІ-210019, за производство и складови нужди, УПИ ХХІV-210005, за производство и складови нужди, УПИ ХХV-210011, за производство и складови нужди, УПИ І-010026, за депо за употребявани автомобили, УПИ ХVІІ-010014, за база за селскостопанска техника  се определя устройствена зона Пп-предимно промишленас устройствени показатели в границите на нормативно определените съгласно Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ  в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да обжалват чрез община Пещера пред Административен съд – Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216