Понеделник, 22 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща

В изпълнение на Решение №147/31.05.2012г., Решение №148/31.05.2012г. на Общински съвет- Пещера и Заповед №768/17.10.2012г. на кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет - Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти/мери и пасища/ – публична общинска собственост за общо и индивидуално ползване от земеделските стопани, както следва:
1. Поземлен имот №037018, публична общинска собственост, находящ се в местност „Почивалото”, землище на гр. Пещера, код по ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №59/23.08.2012г., с площ 15.913 дка/петнадесет дка деветстотин и тринадесет кв.м./, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-девета, при начална наемна годишна цена в размер на 47.74 лв.
2. Поземлен имот №037020, публична общинска собственост, находящ се в местността „Почивалото”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №60/23.08.2012г., с площ 9.917 дка/девет дка деветстотин и седемнадесет  кв.м./, с начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-девета, при начална наемна годишна цена в размер на 29.75 лв.                            
3. Поземлен имот №023072, публична общинска собственост, находящ се в местността „Църнево”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №63/23.08.2012г., с площ 18.638 дка/осемнадесет дка и шестотин тридесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-девета, при начална наемна годишна цена в размер на 55.91 лв.
4. Поземлен имот №021008, публична общинска собственост, находящ се в местността „Голям камък”, землище на гр.Пещера, ЕКАТТЕ:56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №64/23.08.2012г., с площ 15.387 дка/петнадесет дка и триста осемдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-девета, при начална наемна годишна цена в размер на 46.16 лв.
5. Поземлен имот №040102, публична общинска собственост, находящ се в местността „Икочово”, землище на гр.Пещера, ЕКАТТЕ:56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №71/23.08.2012г., с площ 5.070 дка/пет дка и седемдесет кв.м./, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-пета, при начална наемна годишна цена в размер на 15.21 лв.   
6. Поземлен имот №040082, публична общинска собственост, находящ се в местността „Икочово”, землище на гр.Пещера, ЕКАТТЕ:56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №70/23.08.2012г., с площ 25.575 дка/двадесет и пет дка петстотин седемдесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване- пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-девета, при начална наемна годишна цена в размер на 76.73 лв.
7. Поземлен имот №023107, публична общинска собственост, находящ се в местността „Църнево”, землище на гр.Пещера, ЕКАТТЕ:56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №69/23.08.2012г., с площ 8.458 дка/осем дка четиристотин петдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-девета, при начална наемна годишна цена в размер на 25.37 лв.
8. Поземлен имот №040025, публична общинска собственост, находящ се в местност „Икочово”, землище на гр.Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №68/23.08.2012г., с площ 15.512 дка/петнадесет дка петстотин и дванадесет кв.м./, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия - пета, при начална наемна годишна цена в размер на  46.54 лв.
9. Поземлен имот №021020, публична общинска собственост, находящ се в местност „Голям камък”, землище на гр.Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №67/23.08.2012г., с площ 50.327 дка/петдесет дка и триста двадесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване- пасище, мера, категория на земята при неполивни условия - девета, при начална наемна годишна цена в размер на 150.98 лв.                 
10. Поземлен имот №021024, публична общинска собственост, находящ се в местност „Голям камък”, землище на гр.Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №66/23.08.2012г., с площ 12.733 дка/дванадесет дка и седемстотин тридесет и три кв.м./, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия - девета, при начална наемна годишна цена в размер на  38.20 лв.    
11. Поземлен имот №023111, публична общинска собственост, находящ се в местност „Църнево”, землище на гр.Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №62/23.08.2012г., с площ 6.409 дка/шест дка и четиристотин и девет кв.м./, начин на трайно ползване- пасище, мера, категория на земята при неполивни условия - девета, при начална наемна годишна цена в размер на  19.23 лв.   
12. Поземлен имот №040100, публична общинска собственост, находящ се в местност „Икочово”, землище на гр.Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №61/23.08.2012г., с площ 42.260 дка/четиридесет и два дка и двеста и шестдесет кв.м./, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-пета, при начална наемна годишна цена в размер на  126.78 лв.
13. Поземлен имот №017015, публична общинска собственост, находящ се в местност „Луковица”, землище на гр.Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №58/23.08.2012г., с площ 41.584 дка/четиридесет и два дка и двеста и шестдесет кв.м./, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория на земята при неполивни условия-девета, при начална наемна годишна цена в размер на  124.75 лв.
II. Дата, място и часове за провеждане на търговете - 02.11.2012г., стая № 5, I етаж на общинска администрация :  
- от 09.00.ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №037018 в м.„Почивалото”
- от 09.15.ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №037020 в м.„Почивалото”
- от 09.30.ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №023072 в м.„Църнево”
- от 09.45.ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №021008 в м.„Голям камък”
- от 10.00.ч. за търг за отдаване под наем на ПИ № 040102 в м.„Икочово”
- от 10.15.ч. за търг за отдаване под наем на ПИ № 040082 в м.„Икочово”
- от 10.30.ч. за търг за отдаване под наем на ПИ № 023107 в м.„Църнево”
- от 10.45.ч. за търг за отдаване под наем на ПИ № 040025 в м.„Икочово”
- от 11.00.ч. за търг за отдаване под наем на ПИ № 021020 в м.„Голям камък”
- от 11.15.ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №021024 в м.„Голям камък”
- от 11.30.ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №023111 в м.„Църнево”
- от 11.45.ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №040100 в м.„Икочово”
- от 12.00.ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №017015 в м.„Луковица”
III. Цената на тръжната документация за всеки от имотите е 20 лв. и може да се закупи в Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/, до 16:00 ч. на 01.11.2012г.
IV. Крайният срок за подаване на документите за участие в е до 17:00 ч. на 01.11.2012 г. в ОЦУИГ.  
V. Депозитната  вноска  за участие в търга :
- за ПИ №037018 в м.„Почивалото”- 4.70 лв.,
- за ПИ №037020 в м.„Почивалото”- 2.90 лв.
- за ПИ №023072 в м.„Църнево”- 5.50 лв.
- за ПИ №021008 в м.„Голям камък”- 4.60 лв.
- за ПИ №040102 в м.„Икочово”- 1.50 лв.
- за ПИ №040082 в м.„Икочово”- 7.60 лв.
- за ПИ №023107 в м.„Църнево”- 2.50 лв.
- за ПИ №040025 в м.„Икочово”- 4.60 лв.
- за ПИ №021020 в м.„Голям камък”- 15.00 лв.
- за ПИ №021024 в м.„Голям камък”- 3.80 лв.,
- за ПИ №023111 в м.„Църнево”- 1.90 лв.,
- за ПИ №040100 в м.„Икочово”- 12.60 лв.
- за ПИ №017015 в м.„Луковица”- 12.40 лв.
Депозитите за участие в търговете, да се внесат до 17:00ч. на 01.11.2012г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на II етаж или по сметка IBAN – BG 87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.
VI.Стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за съответния имот.
VII. Задължителни документи за участие в търговете:
1. Заявление за участие по образец;
2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица, а за физическите лица – копие на документ за самоличност.
3. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване;
4. Документ за закупени тръжни книжа;
5. Декларации по образец:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица
- декларация, че участникът няма просрочени, непогасени задължения към Община Пещера.
- декларация за оглед на имота
- регистрационна карта за земеделски производители
- анкетна карта за регистрация на земеделски производител
6. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване, или единен идентификационен код (ЕИК).
7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване 30 дни преди датата на търга.
8. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения;
9. Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
Изискванията по точка 2 и 6 не се прилагат за лица, които не са регистрирани като търговци. Когато участникът търговец е посочил ЕИК, той може и да не представя документите по точка 2 и 6.
VIII. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №17, първи етаж на Общинска администрация от 10.00 до 12.00 часа.
IX. Договор за продажба със спечелил участник ще се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216