Събота, 20 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Мотиви за изменение на наредба Печат Е-поща

МОТИВИ

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17.

1.Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера са във връзка с последната актуализация на Списъкът на унифицираните наименования на административните услуги/към 14.05.2013г/  и задължението на администрациите, съгласно чл.17, ал.1 от Наредбата за административното обслужване, а именно – „Наименованията на административните услуги във всички информационни материали, както и във всички електронни бази данни се използват и попълват в съответствие със Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).”

За целта е необходимо привеждането съществуващите наименования на  административните услуги по раздели в Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера в съответствие със СУНАУ.

2. Целите, които се поставят: Привеждане в съответствие с нормативната уредба

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

- предлагане на административни услуги съобразени с националните стандарти за предоставянето им;

- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера се изменя и допълва както следва:

Раздел втори - Такси за административни услуги по гражданска регистрация и      актосъставяне

 

  1. се изменя и придобива следното съдържание:

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса

Размер на таксата

1.

Възстановяване или промяна на име

Не се таксува

2.

Издаване на удостоверение за наследници

3 лв.

3.

Издаване на удостоверение за семейно положение

3 лв.

4.

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

3 лв.

5.

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

3 лв.

6.

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

3 лв.

7.

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

3 лв.

8.

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

3 лв.

9.

Адресна регистрация по постоянен адрес

3 лв.

10.

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

3 лв.

11.

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

3 лв.

12.

Адресна регистрация по настоящ адрес

3 лв.

13.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

3 лв.

14.

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

3 лв.

15.

Издаване на удостоверение за правно ограничение

3 лв.

16.

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

3 лв.

17.

Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Не се таксува

18.

Комплектоване и обработка на документи за събития, настъпили в чужбина /актове за раждане, за брак и за смърт/

40 лв.

19.

Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние/прекратяване на граждански брак, припознаване, промяна на име, осиновяване и др./

40 лв.

20.

Промяна в актовете за гражданско състояние

Не се таксува

21.

Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние

Не се таксува

22.

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

3 лв.

23.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –  оригинал

Не се таксува

24.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

3 лв.

25.

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

Не се таксува

26.

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

3 лв.

27.

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2 лв.

28.

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

5 лв.

29.

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

3 лв.

30.

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2 лв.

31.

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

2 лв.

32.

Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Не се таксува

33.

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

5 лв.

34.

Припознаване на дете

Не се таксува

35.

Предоставяне на частни съдебни изпълнители на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние на длъжника

30 лв.

36.

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Не се таксува

37.

Удостоверение за идентичност на административен адрес

3 лв.

38.

Издаване на всички други удостоверения по искане на гражданите, извън изброените горе

3 лв.

Раздел пети - Такси за административни услуги - селско стопанство, екология и земеползване

се изменя и придобива следното съдържание:

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса

Размер на таксата

1.

Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

-2,00 лв. за документа

-по 2,00лв. на куб.м. за земни маси

-2,00 лв. за документа

-по 3,00 лв. на куб.м. за строителни отпадъци

3.

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

10,00лв.

4.

Издаване на разрешение за кастрене на дълготрайни декоративни и плодни дървета и  премахване на плодни дървета в гр.Пещера, с.Радилово и с.Капитан Димитриево

10,00 лв.

5.

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

- 2,00лв.на дърво или лоза;

- 6.00лв.  за разрешението

6.

Издаване на удостоверение за представяне пред застрахователните дружества при наличие на нанесении имуществени щети на гражданите в следствие на природни бедствия/гръмотевични бури, градушки, засушавания, заледявания,поледица,валежи,ниски температури,силни ветрове,висока снежна покривка,есенни и пролетни слани/.

5,00 лв.

7.

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

безплатно

8.

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

безплатно

9.

Проверка на заявления и жалби по Закона за опазване на селскостопанското имущество

безплатно

10.

Издаване на заповед по чл.34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за неправомерно ползване на земеделски земи

безплатно

11.

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лица, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика

10,00 лв.

12.

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

безплатно

13.

Издаване на документ за собственост при продажба на едър рогат добитък

3,00 лв

14.

Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци

безплатно

15.

Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция „Земеделие”

безплатно

16.

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

40.00лв.

17.

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

- 6 лв./куб.м. – за измерване, кубиране и маркиране на дървесина;

- 2 лв. за 1 брой – за издаване на позволително за извозване на дървесина

Раздел шести - Такси за административно-технически услуги - общинска собственост

се изменя и придобива следното съдържание

 

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса 

Размер на таксата 

1.

Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 

безплатно

2.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

15,00

3.

Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

Безплатно 

4.

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Справки-безплатно

Копия-2,00 лв./стр

5.

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

15.00 лв.

6.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

15.00 лв.

7.

Заверка на данните на свидетели посочени от собственика в Молба-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка

30.00 лв

8.

Определяне на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди

Съгласно Тарифа утвърдена от Министерски съвет

9.

Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот

15,00 лв.

10.

Настаняване в общинско жилище

5,00 лв.-за жилищен имот

11. 

Продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти

2% върху стойността на сделката

12.

Приемане и обработка на документи за изплащане левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовни влогове

безплатно

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216