Понеделник, 22 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Мотиви за изменение и допълнение на Наредба Печат Е-поща

ОБЯВЛЕНИЕПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещера
Приета с Решение №334/01.03.2002г. на Общински съвет гр.Пещера, изм. и доп. с Решение №462/26.07.2006 г., изм. и доп. – Решение №80/29.04.2008г.,                     изм.Решение № 482/26.02.2010г.
 
   Мотиви: за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на

водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещера    Причини, които налагат приемането:
    С направените изменения и допълнения на Закона за движението по пътищата /ЗДП/ ДВ бр.54/2010 и ДВ бр.60/2012 г. е създаден нов чл.99а, съгласно който издаването на карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания се извършва от кмета на съответната община по образец съгласно приложението към цитирания закон. Картата трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. При неправомерно паркиране на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания по ЗДП е предвидено административно наказание – глоба в размер на 200 лв.
Това налага извършването на изменения и допълнения в Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещера, с цел привеждането й в съответствие със ЗДП, като се регламентира реда и условията за издаване на карта за паркиране от кмета на Община Пещера.
    Целите, които се поставят:
Актуализиране на наредбата съобразно действащата нормативна уредба и обществените отношения свързани с издаването на карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания.Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
Очаквани резултати от прилагането: Законосъобразно осъществяване на дейността по издаването на карти за преференциално паркиране на превозни средства, обслужващи хора с увреждания.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюзПредлаганият проект за изменение на наредбата е разработен в в съответствие със ЗДП и Европейското законодателство.
Във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,  Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещера.
    Изменя Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещер, както следва:
§1. Чл.23, ал.2 да се отмени.
 §2. Да се създаде нов Раздел ІІІа „Режим на преференциално паркиране на ППС, обслужващи хора с увреждания”
§3. Раздел ІІІа да се създаде нов чл.23а със следното съдържание:
          „Чл.23а (1) На територията на община Пещера, в паркингите -  общинска собственост се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.
(2)  Местата за паркиране по ал.1  са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 „Международен символ за достъпност” в съответствие с Наредба  № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и маркировка „Инвалид”, в съответствие с Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.
(3) За определяне на броят и разположението на местата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора се прилага Наредба №4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.
 (4)  Карта за преференциално паркиране се издава на лице, което  в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
(5) Лицето по предходната ал.4, желаещо да ползва карта за преференциално паркиране, трябва да подаде заявление до Кмета на Община Пещера. Заявление за деца с увреждания до 18-годишна възраст и лица, поставени под запрещение се подава  от родител (осиновител), настойник или попечител. Към заявлението се прилагат следните документи: Снимка – 1бр.; Копие на Решение на ТЕЛК/НЕЛК- 1бр.; Копие на Регистрационен талон на автомобила – 1бр.; Копие на Удостоверение за раждане на дете до 18-г.възраст – 1бр.; Удостоверение за настойничество/попечителство – 1бр.
 (6) Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране, с адресна регистрация в населените места територията на общината се издават от Кмета на Община Пещера.
(7) Дейността по издаване и преиздаване на картите се извършва от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на общината.
(8) Картите за преференциално паркиране се издават при спазване на формата и реквизитите съгласно приложението на ЗДП
(9) Срокът за издаване на картите е 20 дни.
(10) Контролът по паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, се осъществява от служителите на РУ „Полиция” – гр.Пещера и служители на общинското предприятие „Паркинги и пазари” – гр.Пещера.  
(11) Служителят на  паркинга установява съответствието на правоимащото лице и картата, издадена за преференциално паркиране.
(12) При констатирано от служителя на общинския паркинг  несъответствие между  картата и лицето, желаещо да ползва място за паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, както и при установяване на неправомерно ползване,  ППС   следва да бъде паркирано по общия ред.
(13) При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, служителят на Общинското предприятие „Паркинги и пазари” отнема картата,  като я изпраща на органа, издал същата.
(14) При установено повторно неправомерно ползване на картата за преференциално паркиране, същата се изземва и се изпраща на органа, който я е издал за анулиране, като на лицето,  притежател на картата не се издава нова карта до срока на валидност на анулираната карта, но не по-малко от една година от датата на отнемането.
§4. В Раздел V Преходни и заключителни   разпоредби    да се създаде  нов § 4, със следното съдържание:
„§4. Преференциално паркиране е безплатно паркиране на ППС на специално определените и сигнализирани за тази цел места на паркингите за обществено ползване.”
§5. В Раздел V Преходни и заключителни   разпоредби     да се създаде  нов § 5, със следното съдържание:
„§5 Всеки притежател на издадена карта за преференциално паркиране е длъжен в двумесечен срок от влизане в сила на  измененията и допълненията в настоящата наредба да подаде заявление за издаване на нова карта съгласно нормативно установения образец.
Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на Община Пещера в писмен вид.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216