Сряда, 17 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Обява за провеждане на публично оповестен конкурс Печат Е-поща

В изпълнение на Заповед № 697/22.11.2013 г. на кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет ПещераОБЯВЯВА:1.Повеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени-общинска собственост  № 1,2,3, и 4, съгласно одобрената от Главния архитект на Община Пещера схема по чл.56, ал.2 от ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) в гр.Пещера, както следва:
1) Терен с размери 2,45/1,75 м. и

площ 4,29 кв.м. за Павилион №1 на ул.“Дойранска епопея“ и при ул.“3-ти март“ (до съществуващ павилион за вестници срещу бившия Партиен дом);
2) Терен с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. за Павилион №2  - на пл.“България“  (до съществуващ павилион за вестници пред универсален магазин);
3) Терен с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. за Павилион №3 на ул. “Дойранска епопея“ до градинката при хотелски комплекс „Хийт“;
4) Терен с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. за Павилион №4 на ул. “Петър Раков“, разположен до пешеходния мост на  река „Стара река“ и паркинга  на здравното заведение.  
2. Предложената от кандидатите месечна наемна цена за всеки от терените трябва да бъде не по-малка от 64,30 лв. без ДДС.
3.Размер на депозита за участие – 10% от началната наемна цена, съответно 6,40 лв. за всеки от терените.
4.Срок на действие на договора за наем – 5 години.
5.Специфични изисквания и условия:
1) предназначение на павилионите: продажба на тютюневи изделия, напитки, печатни издания и пакетирани храни;
2) кандидатите за участие в конкурса следва да представят идеен вариант за временно преместваемо съоръжение – павилион за извършване на търговска дейност, който да включва: ситуационна скица с нанесени размери на павилион; 3D визия, апликирана върху реално заснет екстериор – минимум 3 броя; видове материали, от които е направен павилиона.
6. Класирането на кандидатите ще се извърши в съответствие с критериите, утвърдени с конкурсната документация, както следва:
За спечелил конкурса се обявява този кандидат който е събрал най-много точки. Оценяването на конкурсните предложения да се извърши по следните критерии:
К1 – предложена цена – коефициент на тежест – 50 т.
К2 – степен на вписване на предложените павилиони в околната среда – 50 т.
Максимален брой точки – 100.
7. Конкурсът ще  се проведе на 11.12.2013 г. в залата на Общинска администрация Пещера както следва:
- от 10:00 часа за терена, определен за поставяне на павилион № 1;
- от 10:15 часа за терена, определен за поставяне на павилион № 2;
- от 10:30 часа за терена, определен за поставяне на павилион № 3;
- от 10:45 часа за терена, определен за поставяне на павилион № 4.
8.Оглед на терените може да се извършва всеки работен ден до датата на конкурса след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в стая №17 на първия етаж на Общинска администрация.
9.Конкурсна документация може да се закупува до 16.00 часа на 10.12.2013 г. от Общинския център за услуги и информация (ОЦУИГ) на гражданите в общинска администрация срещу заплатена сума от 20 лв. Сумата се внася в на гише каса в ОЦУИГ.
10.Депозитът за участие е в размер на 6,40 лв. за всеки от терените.
11.Депозит за участие се внася в Касата на Общината на втори етаж на Общинска администрация до  16 часа на 10.12.2013 г. или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:
    Код на Общинска банка: SOMBBGSF
    Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021
12.Документи за участие в конкурса да се приемат до 17:00 часа на 10.12.2013 г. в Общинския център за услуги и информация на гражданите в Общинска администрация.
13.В конкурса могат да участват само лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон.
14.Задължителни документи за участие в конкурса са:
1)Заявление за участие по образец.
2)Документ за съдебна регистрация на юридическите лица.
3)Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публично оповестения конкурс или единен идентификационен код /ЕИК/.
4)Документ за внесен депозит за участие в пулично оповестения канкурс.
5)Документ за закупени конкурсни книжа.
6)Декларации по образец съгласно конкурсните документи:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;
- декларация за оглед на обекта;
- декларация, че участникът се задължава да ползва терена по предназначение.
- декларация, че участникът приема всички конкурсни условия.
7)Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения, произтичащи от договори (за наем, продажба, концессия и др.), сключени с Община Пещера.
8)Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване 30 дни преди датата на конкурса.
9)Удостоверение от отдел «Местни приходи» към Община Пещера за липса на задължения издадено до 30 дни преди датата на конкурса.
10)Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурса, когато се участва чрез пълномощник.
11)Конкурсно предложение поставено в отделен непрозрачен плик, съдържащо размера на предлаганата месечна наемна цена, с информация за вида, характеристиките и снимки на преместваемото съоръжение (павилион), за всеки от терените.
15.Когато в заявлението по образец участникът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.14, подточки 2 и 3.
16. Всички изброени документи и конкурсното предложение да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името (фирмата) на участника и цялостно наименование на обекта на конкурса.
17. Договор за наем да се сключи със спечелилия участник в седемдневен срок от получаване писмена покана за това, в който следва да бъде заплатена и предложената от него месечна наемна цена.
18. Допълнителна информация – в Община Пещера, стая 17, тел. 0350/62203, вътр.119.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216