Сряда, 17 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Проект за изменение и допълнение на наредба Печат Е-поща

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 ПРОЕКТ


За изменение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места


Приета с Решение №546/27.05.1999г., изм. и доп. с Решение №593/05.08.1999г., Решение №148/30.11.2000г., Решение №205/30.03.2001г., Решение №277/28.09.2001г., Решение №309/30.11.2001г., Решение №334/01.03.2002г., Решение №388/27.06.2002г., Решение №576/12.09.2003г., Решение №13/27.11.2003г., Решение №63/19.03.2004г., Решение №106/27.08.2004г., Решение №639/29.06.2007г., доп. с Решение №198/31.10.2008г, Решение №311/30.04.2009г. на Общински съвет гр.Пещера, изм. и доп. с Решение № 156/29.06.2012г., доп.с Решение № 181/31.07.2012г.
 
            Мотиви: за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места:
    Причини, които налагат приемането:
    С Решение №546/27.05.1999 г. е приета Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места. В чл.17 на

цитираната наредба е посочено, че почистването на уличните дъждоприемни шахти се извършва от „ВКС” ЕООД, като отпадъците се извозват същия ден. Съгласно чл.25, ал.3 на Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ бр.88/8.10.2004 г., с последно изменение обн., ДВ бр.95/1.11.2013 г. лицата, които отговарят за чистотата на уличната мрежа, поддържат и почистват дъждоприемните шахти. Операторите на водоснабдителните и канализационните  системи поддържат и почистват връзката между дъждоприемната шахта и уличната канализация. За чистотата на уличната мрежа в община Пещера отговаря Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”. Ето защо почистването на дъждоприемните шахти следва да се извършва от това предприятие.
    Целите, които се поставят: Привеждане на нормативния акт в съответствие с Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:За прилагането на изменението на наредбата се планират финансови средства в бюджета на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”.Очаквани резултати от прилагането: Своевременно извършване на дейността по почистване на дъждоприемните шахти от предприятието, което отговаря за чистотата на уличната мрежа.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюзПредлаганият проект за изменение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.
            Във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,  Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места.
    Изменя Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места както следва:
    Чл.17 да придобие следното съдържание:
„Чл.17. Почистването на уличните дъждоприемни шахти се извършва от Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”, като отпадъците се извозват същия ден.”
Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на Община Пещера в писмен вид.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216