Неделя, 21 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща

В изпълнение на Заповед №327/12.06.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
  1. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, както следва:
  1.1. Поземлен имот №000446, частна общинска собственост, находящ се в местността „Арапеница”, землище на с. Радилово, ЕКАТТЕ 61371, община Пещера, без посочен административен адрес, АОС №435/27.02..2015 г., с площ 1.232 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета, при начална тръжна цена в размер на
2 100.00 лв./две хиляди и сто лева/ без ДДС, депозит за участие в размер на 210.00 лв.
   2. Провеждане на публични търгове с явно наддаване  за учредяване право на строеж за изграждане на:
   2.1. Гараж №218 с площ 18.00 кв.м. в УПИ I – жилищно строителство и обществен търговски център в кв. 27 по ПУП на гр. Пещера в поземлен имот с идентификатор 56277.501.341 – допълващо застрояване западно от група гаражи по улица с о. т. 170-171-172 в поземлен имот с идентификатор 56277.501.341, АОС №446/25.03.2015 г., адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Хан Пресиян”, община Пещера, област Пазарджик, трайно предназначение на територията - Урбанизирана, начин на трайно ползване- Комплексно застрояване, при начална тръжна цена, определената цена в размер на 600.00 лв. без ДДС, депозит за участие в размер на 60.00 лв.
   2.2. Гараж №217 с площ 18.00 кв.м. в УПИ I – жилищно строителство и обществен търговски център в кв.27 по ПУП на гр. Пещера, в поземлен имот с идентификатор 56277.501.341 – допълващо застрояване западно от група гаражи по улица с о.т. 170-171-172, АОС №446/25.03.2015 г., адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Хан Пресиян”, община Пещера, област Пазарджик, трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване-  Комплексно застрояване, при начална тръжна цена, определената цена в размер на 600.00 лв.без ДДС, депозит за участие в размер на 60.00 лв.
   3. Дата, място и часове за провеждане на търговете:
   3.1. На 03.07.2015г., стая № 5, I етаж на общинска администрация :  
   - от 10:00 ч. за търг за продажба на ПИ №, м. „Арапеница”, с площ 1.232 дка , землище на
с. Радилово, начин на трайно ползване-нива;
   - от 10:30ч. за търг за учредяване право на строеж за изграждане на Гараж №218 с площ 18.00 кв.м. в УПИ I – жилищно строителство и обществен търговски център в кв. 27 по ПУП на гр. Пещера ;
   - от 11:00ч. за търг за учредяване право на строеж за изграждане на Гараж №217 с площ 18.00 кв.м. в УПИ I – жилищно строителство и обществен търговски център в кв. 27 по ПУП на гр. Пещера.
    4. Цената на утвърдената тръжна документация е 30 лв. с ДДС и може да се закупи до 16:00ч. на 02.07.2015г. от Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/
 (в сградата на ОА-Пещера).      
    5. Депозитните вноски за участие в търговете са посочени в т.1 и т.2 на обявата и се внасят до 16:00 ч. на 02.07.2015г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.
    6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.
   7. Документите за участие в търговете се подават до 17:00 ч. на 02.07.2015г. в Общински център за услуги и информация на гражданите/ОЦУИГ/ на партерния етаж на ОА- гр. Пещера.
   8. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
   9. Задължителни документи за участие в търговете:
   9.1. Заявление за участие по образец.
   9.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за ФЛ – копие от документ за самоличност.
   9.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).  
   9.4. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни  задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.         
   9.5. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения, издадено до 30 дни преди датата на търга.
   9.6. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения, произтичащи от договори за /наем, продажба, концесии и др./, сключени с Община Пещера.
   9.7. Декларации по образец съгласно тръжните документи.
   9.8. Документ за внесен депозит за участие в търга.
   9.9. Документ за закупени тръжни книжа.
   9.10. Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
   Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т. 9, подточки 9.2. и 9.3.
   10. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и предварителна заявка в стая №17 първи етаж на Общинска администрация от 10:00 - 12:00ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.          
   11. Договор за продажба със спечелилия участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.     
   12. Договор за учредяване право на строеж със спечелилия участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.64, ал.1 от НРПУРОИ.
     ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
0350/6-22-03 (Вътр. 119) – П. Хамамджиева                          

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216