Сряда, 24 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 566 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.12.2018г., Протокол № 44

   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 56277.3.1541, м. „Войника“, гр. Пещера
Мотиви: Имотът не е необходим за нуждите на Общината и с продажбата му ще се осигурят допълнителни приходи за общинския бюджет. Към същия има проявен интерес за закупуване.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.47 и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2018 г. в т.І.2. “Предложение за продажба на земи” включва имотът както следва:
Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1541 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 1376 кв.м, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, местност „Войника“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделски земи, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 014128, категория на земята при неполивни условия: девета. Граници на имота: 56277.501.9651, 56277.3.1184, 56277.3.1166, 56277.3.1189, 56277.3.1135, 56277.501.292, актуван с АОС №779/04.12.2018г.
ІІ. Открива процедура за продажба на имота както следва:
ІІІ. Приема изготвената пазарна оценка на имота по т.І в размер на общо 5 000 лв. без ДДС, върху която да се начислят съответните данъци и такси.
ІV. Определя процедура за продажба на имота – търг с явно наддаване при начална тръжна цена, в размер на общо 5 100 лв., без ДДС и депозит в размер на 10 % от нея – 510лв.
V. Упълномощава Кмета на Общината да организира процедурата по провеждане на търга с явно наддаване и да сключи договор за продажба на имота.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216