Понеделник, 22 Апр 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 568 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.12.2018г., Протокол № 44

    Относно: Приемане на оценка за продажба на 1/3 идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.98 по КККР на гр. Пещера

Мотиви: В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 94р-991-1/26.11.2018г. от Радка Петрова Йорданова, с коeто се заявява желание да се изкупи правото на собственост върху съответните идеални части от поземлен имот с идентификатор 56277.502.98 по КККР на гр. Пещера, в който същият, притежава самостоятелен обект в сградата построена в имота и 1/6 идеална част от отстъпеното право на строеж.
Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.3 от ЗОС продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от Кмета на Общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл.8, ал.2. Съгласно посочената разпоредба заявителят има право да изкупят собствеността върху съответната идеална част от поземления имот, който в случая е с площ от 821.00 кв.м. Имотът е неподеляем, тъй като от него не могат да се обособят самостоятелни имоти, отговарящи на минималните изисквания за площ и лице, съгласно разпоредбата на чл.19 от ЗУТ, поради което 1/6 идеална част от имота следва да бъде продадена на Радка Петрова Йорданова.
    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Одобрява изготвената оценка за продажба на 1/3 идеални части от имота както следва:
275.33/826.00 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56277.502.98 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. “Стефан Кънчев” 40, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 147, квартал 2, парцел ІV, с граници на имота: 56277.502.97, 56277.502.9523, 56277.502.99, 56277.505.163, 56277.505.166, актуван с АОС №747/30.03.2018г.
в размер на 6 340.00 лв. без ДДС, като съответно за 1/6 идеална част-137.665/826.000 идеални части от имота, съответстващи на 137.665 кв.м., в размер на 3 170.00лв., върху които да се платят съответните данъци и такси.
ІІ. Дава съгласие 1/6 идеални части от имота - 137.665/826.000 идеални части от имота, съответстващи на 137.665 кв.м., да бъдат продадени на Радка Петрова Йорданова по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС – без търг или конкурс.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за продажба на имота.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216