Неделя, 21 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 569 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.12.2018г., Протокол № 44
   Относно:Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаването под наем на терени № 1, 2 ,3 и 4 в централната част на гр. Пещера за разполагане на павилиони за продажба на тютюневи изделия, напитки, печатни издания и пакетирани храни

Мотиви: Постъпила е Докладна записка с вх.№ Д-ОБС-158/14.12.2018г. от Николай Зайчев – Кмет на Община Пещера, във връзка с Писмо за намерения с вх.№30-1718-17/07.12.2018 г. на „ТАБАК МАРКЕТ“ АД. В писмото е посочено, че като наемател на 4 бр. терени – публична общинска собственост по договори за наем с Община Пещера от 21.01.2013 г. са поставени преместваеми обекти, както следва:
1) На терен в централната градска част – Павилион № 1, с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. на ул. “Дойранска епопея“ и при ул.“Трети март“ (срещу бившия Партиен дом);
2) На терен в централната градска част – Павилион № 2, с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. на пл. «България“ (до универсален магазин);
3) На терен в централната градска част – Павилион № 3, с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. на ул. “Дойранска епопея“ (до хотелски комплекс „Хийт“);
4) На терен в централната градска част – Павилион № 4, с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. на ул. «Петър Раков» (до пешеходен мост).
В писмото е посочено също така, че Дружеството вече почти 5 години изпълнява коректно наемното правоотношение и че с отварянето на търговските обекти в гр.Пещера „Табак Маркет“ АД успява да осигури 8 работни места на жители от града. Ръководството на дружеството е декларирало желанието си да се удължи срока на сключените с Община Пещера договори за наем с пет години, съобразно предвидените за това нормативно установени процедури.
Във връзка с цитираното писмо в Общинската администрация е извършена служебна проверка, при която е установено, че в изпълнение на Решение №395/27.06.2013 г. на Общински съвет – Пещера е издадена Заповед №697/22.11.2013 г. на Кмета на Община Пещера за организиране и провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на гореописаните терени.

Въз основа на резултатите от конкурсите са сключени договорите за наем на 21.01.2018 г. Наемателят „Табак Маркет“ АД коректно е изпълнявал наемните си правоотношения, като за всеки от терените заплаща месечен наем в размер на 75 лв. без ДДС. За ползването на терени в близост до всеки от павилионите за разполагане на 2 бр. хладилни витрини и фризер във връзка с търговската дейност, „Табак Маркет“ АД заплаща отделно такси за извършване на търговия на открито, съгласно Тарифата по раздел ХІ, т.8.1. от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Пещера, в размер на 3-месечна такса 328,44 лв. за всеки от тези терени. Месечните постъпления от наеми са 300 лв. без ДДС и 1313,76 лв. от 3-месечни такси общо от 4 търговските обекти.
С цитираното решение на Общински съвет – Пещера е определен срок на договорите за наем – 5 години, който изтичат на 21.01.2018 г. Установяването на нови наемни отношения за следващ период може да се осъществи само след приемане на ново решение на Общински съвет – Пещера и провеждане на нова процедура – търг или конкурс. В случая, в предвид местонахождението на всеки от обектите съществено значение освен наемната цената има и визията на търговския обект. Когато има специфични изисквания, като процедура за отдаване под наем следва де се определи публично оповестен конкурс.
      Общинският съвет като изслуша Докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.5, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера, чл.83 ал.1, т.1 и ал.2, и чл.84 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.38, т.12.4 от Наребата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1.В съответствие с одобрените от Гл. архитект на Община Пещера Схеми по чл.56, ал.2 от ЗУТ, включва в Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018 г. в Раздел ІV “Описание на имотите за провеждане на процедури за отдаване под наем” следните терени – публична общинска собственост:
1) Терен с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. за Павилион №1 – на ул. “Дойранска епопея“ и ул.“3-ти март“ (срещу бившия Партиен дом);
2) Терен с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. за Павилион №2 - на пл. “България“ (до универсален магазин);
3) Терен с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. за Павилион №3 по ул. “Дойранска епопея“ до хотелски комплекс „Хийт“;
4) Терен с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. за Павилион №4 на ул. “Петър Раков“ до пешеходен мост.

2.Възлага на Кмета на Община Пещера да организира процедура за отдаване под наем на терените по т.1 от настоящото решение.
3 . Определя вида на процедурата: публично оповестен конкурс.
4. Определя начална месечна наемна цена 64,35 лв. за всеки от терените.
5. Размер на депозита за участие – 10% от началната наемна цена, съответно 6,44 лв. за всеки от терените.
6. Срок на действие на договора за наем – 5 години.
7. Специфични изисквания и условия:
1) предназначение на павилионите: продажба на тютюневи изделия, напитки, печатни издания и пакетирани храни;
2) кандидатите за участие в конкурса следва да представят идеен вариант за временно преместваемо съоръжение – павилион за извършване на търговска дейност, който да включва: ситуационна скица с нанесении размери на павилион; 3D визия, апликирана върху реално заснет екстериор – минимум 3 броя; видове материали, от които е направен павилиона.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 16
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 5

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216