Сряда, 24 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 570 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.12.2018г., Протокол № 44

   ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2018 г. и разчета за капиталови разходи за 2018 г.


   Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера за възникнала необходимост от актуализация на бюджета за 2018 г. и разчета за капиталови разходи за 2018 г., становищата на постоянните комисии, във връзка с чл. 124, ал. 1 и ал. 2 и ал. 3 и чл. 127, ал. 1 от Закона за публичните финанси и на основание чл.21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,


РЕШИ:


   Актуализира бюджета на Община Пещера за 2018 г. и разчета за капиталови разходи за 2018 г. както следва:

Увеличава бюджета на Община Пещера за 2018 г. с 384 316 лв.
1. По приходите:
Местни приходи в:
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1. Данък върху недвижими имоти 1301 6 000
2. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 2404 12 048
3. Приходи от наеми на земя 2406 15 000
4. Такса за битови отпадъци 2707 123 458
5. Такса за технически услуги 2710 6 500
6. Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 2809 3 350
7. Внесен ДДС (-) 3701 (81 277) в т. ч. финансирани от такса битови отпадъци   26 038
8. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) 3702 (5 494)
9. Приходи от концесии 4100 317 584
  общо   397 169

 

 

III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

1.

трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

за отчисленията по ЗУО финансирани от такса битови отпадъци

6102 (12 853)
  общо   (12 853)

 

 

2. По разходите:

  • Дейности държавна отговорност

 

Функция 2Отбрана и сигурност“

285 Доброволни формирования за защита при бедствия

  Видове разходи § общо
1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0202 1 426
2. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 551 16
3. Здравноосигурителни вноски от работодатели 560 59
4. Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 580 53
5. Постелен инвентар и облекло 1013 (154)
6. Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 1098 (1 400)
  общо   0

 

Функция 4Здравеопазване“

Дейност 437Здравен кабинет в детски градини и училища“

  Видове разходи § общо
1. обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0208 (400)
2. Медикаменти 1012 400
  общо   0

 

    

  • Дейности държавна отговорност финансирани със собствени приходи

 

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“ гр. Пещера

  Видове разходи § общо
1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 (-25 000)
  Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения 0202 (-10 000)
  общо   (-35 000)

 

  • Дейности финансирани с местни приходи

 

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“

 

  Видове разходи § общо
1. Разходи за външни услуги 1020 317 584
2. Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1901 (52 931)
  общо   264 653

Дейност 623Чистота“ ОП“ЧПОИ“

  Видове разходи § общо
1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 (42 094)
2. Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения 0202 650
    0208 (12 476)
3. Други възнаграждения и плащания за персонала - други плащания и възнаграждения 0209 2 601
4. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 551 (8 336)
5. Здравноосигурителни вноски от работодатели 560 (1 960)
6. Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 580 400
7. Издръжка 1000 211 478
  общо   156 763 в т.ч. финансирани от такса битови отпадъци   84 567, от собствени приходи 72 196

 

Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 745 „Обредни домове и зали“ с. Радилово

  Видове разходи § общо
1. Издръжка 1020 (739)
  общо   (739)

 

Дейност 759 „Други дейности по културата“ гр. Пещера

  Видове разходи § общо
1. Издръжка 1000 4 900
  общо   4 900

 

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ за текущ ремонт на сградата на бившето училище в кметство Капитан Димитриево

  Видове разходи § общо
1. Текущ ремонт 1030 6 000
  общо   6 000

 

Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции

Дейност 910 Разходи за лихви

 

  Видове разходи § общо
1. Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа 2110 (3 000)
2.
Разходи за лихви по заеми от банки в страната
2221 (3 000)
  общо   (6 000)

 

 

 

Дейност 997 „Други разходи некласифицирани по другите функции“

  Видове разходи § общо
1.
Такса ангажимент по заеми
1063 (3 000)
  общо   (3 000)

 

Дейност 998 Резерв

0098 Резерв за непредвидени и неотложни разходи (4 000)

3. Да се извършат компенсирани промени в разчета за капиталови разходи за сметка на обекти финансирани с целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 54 от ЗДБРБ за 2018 г. и със собствени приходи съгласно Приложение № 1.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

“ЗА”: 11

“ПРОТИВ”: 3

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 7

 

 

 

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ

Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216