Вторник, 23 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
29 редовно заседание на Общински съвет Печат Е-поща
На 29.05.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет- Пещера
ще се проведе двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет, с проект за дневен ред :
1. Информация за дейността на общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2. Информация за работата на Културен дом – Пещера през учебната 2008-2009г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3. Анализ на пазара на труда в Община Пещера към 31 март 2009год.
ДОКЛАДВА: Директорът на Дирекция “Бюро по труда”
4. Текущи.
4.1. Прехвърляне на 1 036 000 лв. от ....... приватизационния фонд по чл.10, ал.2 от ЗПСК по сметка на “Медицински център” ООД, за реализиране на инвестиционните цели на дружеството, включително за придобиване на дълготрайни материални активи.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.2. Даване съгласие за разпореждане с имоти: пл.№ 2818, пл. №2823, пл. №3049, пл.№3051, пл. №3053, пл. №3062, пл.№3064, пл. №3068, пл. №3078, пл. №3082, пл. № 3121 в землището на гр. Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.3. Намаляване цените на определените за продажба общински жилища.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.4. Приемане на цени за доплащане върху разликата между разгънатата застроена площ с учредено право на строеж върху общинска земя.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.5. Обявяване на терен от 242 кв.м, представляващ част от улица между о.т. 494г, о.т.494д, о.т.494е пред квартал 83 по ПУП на гр.Пещера от публична общинска собственост в частна такава и приобщаването му към УПИ ІХ3433 – За обслужваща и търговска дейност “.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.6. Обявяване на терен от 1,0 кв.м, представляващ част от централен площад между о.т. 550, о.т.551, о.т.611 и о.т.612 пред квартал 113 по ПУП на гр.Пещера от публична общинска собственост в частна такава и приобщаването му към имот пл. №889, попадащ в УПИ І – ПП “ЧИКО” и търговия.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.7. Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ ХІV ПП”Бр.Горови” в кв.82 по плана на град Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.8.Докладна записка вх. № 30-26-6/19.05.2009г. ”Инфрастойпродукт” ЕООД гр. Пещера относно разрешение за закупуване на контейнеровоз.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.9.Докладна записка вх. № 30-26-7/19.05.2009г. ”Инфрастойпродукт”ЕООД гр. Пещера относно разпределяне на балансова печалба за 2008г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.10. Разпределение на финансов резултат на “ВКС” ЕООД за 2008г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.11. Организиране на летния отдих на база “Родопи-І” и промени по бюджета на Община Пещера за 2009г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.12. Определяне на цена на услуга – нощувка в общинска база “Родопи І”.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общинат
4.13. Допълване списъка на правоимащите на транспортни разходи.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.14. Продажба на поземлен имот №012286 и поземлен имот № 012179 в м.”Узун Драгасия”, землище на гр. Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5. Питания.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216