Понеделник, 22 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Обява Печат Е-поща
ОБЯВА

В изпълнение на Решение №381 / 28.08.2009 година на Общински съвет – гр. Пещера, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, чл.84, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 378 / 09.06.2010 г. на Кмета на Община Пещера

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на терен - публична общинска собственост, с площ 3 кв.м., намиращ се пред бившия партиен дом на ул. “Дойранска епопея”, съгласно одобрена схема за поставяне на преместваеми съоръжения (павилиони за продажба на ежедневници и други периодичи печатни издания) при следните условия:
1.Предложената от кандидатите месечна............

наемна цена трябва да бъде не по-малка от 50 лева (без ДДС) месечно.
2. Кандидатите да представят снимков материал с параметри на предлагания от тях павилион.
3. Класирането на участниците ще бъде извършено по следните критерии:
К1 – предложена цена – коефициент на тежест – 50 т.
К2 – степен на вписване на предложените павилиони в околната среда – 30 т.
К3 – предложения (бонуси) в полза на Община Пещера, изразяващи се примерно в: безплатен абонамент за един от всекидневниците, спонсориране на мероприятия в спортната дейност и други, по допълнително споразумение с общинските органи - 20 т.
Максимален брой точки – 100.
4.Публично оповестеният конкурс да се проведе на 20.07.2010 г. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация - гр.Пещера (І етаж).
5.Депозитът за участие е в размер на 5.00 лв.
6. Оглед на терена може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на конкурсни документи след предварително заявяване в стая № 17 от 10.00 до 12.00 часа.
7.Конкурсна документация може да се закупи до 17.00 ч. на 19.07.2010 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на Общинска администрация - гр. Пещера, срещу заплатена сума от 20 лева .
8. Депозит за участие в публично оповестения конкурс в размер на 10 % от минималната конкурсна цена се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в “ Общинска банка” АД, офис гр. Пещера до 17 часа на 19.07.2010 г.
9. Документите за участие в конкурса да се приемат до 17 ч. на 19.07.2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
10. В конкурса могат да участват само лица, които са регистрирани като търговци.


11. Задължителни документи за участие в конкурса са:
11.1. Заявление за участие по образец;
11.2.Документ за съдебна регистрация;
11.3. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публично оповестения конкурс или единен идентификационен код (ЕИК);
11.4. Документ за внесен депозит за участие в публично оповестения конкурс;
11.5. Документ за закупени конкурсни книжа;
11.6. Декларации по образец:
- декларация, че участникът няма задължения към фичически или юридически лица
- декларация, че участникът приема всички конкурсни условия
11.7.Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
11.8.Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата;
11.9. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения.
12. Конкурсно предложение, поставено в отделен непрозрачен плик, съдържащо размерът на предлаганата месечна наемна цена. Информация за вида, характеристиките и снимки на преместваемото съоръжение (павилион) и други предложения, удовлетворяващи конкурсните условия, да се поставят в големия плик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216