Събота, 25 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
е-Правителство
Банер
Електронен портал за достъп до електронни административни услуги

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1 ГРАО 1 - Възстановяване или промяна на име 1778
2 ГРАО 2 - Издаване на удостоверение за наследници 2395
3 ГРАО 3 - Издаване на удостоверение за семейно положение 1787
4 ГРАО 4 - Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 1779
5 ГРАО 5 - Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 1612
6 ГРАО 6 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 1902
7 ГРАО 7 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 1799
8 ГРАО 8 - Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ 1715
9 ГРАО 9 - Адресна регистрация по постоянен адрес 1885
10 ГРАО 10 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес 1785
11 ГРАО 11 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 1642
12 ГРАО 12 - Адресна регистрация по настоящ адрес 1854
13 ГРАО 13 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес 1767
14 ГРАО 14 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 1742
15 ГРАО 15 - Издаване на удостоверение за правни ограничения 1878
16 ГРАО 16 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца 2597
17 ГРАО 17 - Издаване на удостоверение за раждане-оригинал 1702
18 ГРАО 18 - Комплектоване и обработка на документи за събития, настъпили в чужбина/актове за раждане, за брак и за смърт/ 2270
19 ГРАО 19 - Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние /прекратяване на граждански брак, припознаване, промяна на име, осиновяване и др./ 1917
20 ГРАО 20 - Промяна в актовете за гражданско състояние 1656
21 ГРАО 21 - Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние 1667
22 ГРАО 22 - Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 1756
23 ГРАО 23 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал 1752
24 ГРАО 24 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат 1617
25 ГРАО 25 - Препис-извлечение от акт за смърт - за първи път 1690
26 ГРАО 26 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 1703
27 ГРАО 27 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт/ 1649
28 ГРАО 28 - Заверка на документи по гражданското състояние за чужбина 1720
29 ГРАО 29 - Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 1724
30 ГРАО 30 - Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 1861
31 ГРАО 31 - Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението 2831
32 ГРАО 32 - Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции 1895
33 ГРАО 33 - Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 1976
34 ГРАО 34 - Припознаване на дете 1759
35 ГРАО 35 - Предоставяне на частни съдебни изпълнители на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние на длъжника 1889
36 ГРАО 36 - Комплектоване и проверка на документи към искане на установяване на българско гражданство 1682
37 ГРАО 37 - Удостоверение за идентичност на административен адрес 3330
38 ГРАО 38 - Издаване на всички видове удостоверения по искане на гражданите, извън изброените горе 1975
39 ГРАО 39 - Регистрация на документи за сключване на граждански брак 1982


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216