Петък, 19 Апр 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра
е-Правителство
Банер
Електронен портал за достъп до електронни административни услуги

Административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра

1 ТСУ 1 - Издаване на скица за недвижим имот 4175
2 ТСУ 2 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3263
3 ТСУ 3 - Издаване на удостоверение относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 2847
4 ТСУ 4 - ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 9494
5 ТСУ 5 - Презаверяване на скица, от издава нето на която са изтекли 6 месеца 2621
6 ТСУ 6 - Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка 5148
7 ТСУ 7 - Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство 3462
8 ТСУ 8 - Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ 5313
9 ТСУ 9 - Издаване на удостоверения за търпи мост по параграф 16, ал.1 от ПР на ЗУТ 7876
10 ТСУ 9А - Издаване на удостоверение за търпимост по § 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ 9524
11 ТСУ 10 - Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 4163
12 ТСУ 11 - ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ 3345
13 ТСУ 12 - Заверка на копие от документ, съхраняван от дирекция “ТСУ” 2658
14 ТСУ 13.1 - Одобряване на схема върху частен имот 2561
15 ТСУ 13.2 - Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти 2755
16 ТСУ 13a - Издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи 2302
17 ТСУ 14 - Издаване на разрешение за строеж 2843
18 ТСУ 15.1 - Издаване на Разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 2604
19 ТСУ 15.2 - Издаване на разрешение за строеж на огради 7888
20 ТСУ 16 - ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СР 4873
21 ТСУ 17 - Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория 3491
22 ТСУ 18 - Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 2562
23 ТСУ 19 - Изготвяне оценка за съответствие по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ 4694
24 ТСУ 20 - Съгласуване на проекти за изграждане на пътни връзки с общинските пътища 2340
25 ТСУ 21 - Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища 2558
26 ТСУ 22 - Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот 3555
27 ТСУ 23 - Издаване на служебна бележка за разкопаване на улични и тротоарни настилки 2847
28 ТСУ 24 - СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2780
29 ТСУ 25 - СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2793
30 ТСУ 26 - СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУК 2490
31 ТСУ 27 - ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ 3003
32 ТСУ 28 - Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план 2667
33 ТСУ 29 - Разрешение на комплексен проект за инвестиционна инициатива 2216
34 ТСУ 29А - Одобрение на комплексен проект за инвестиционна инициатива 2905
35 ТСУ 30 - Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж 3452
36 ТСУ 31 - Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация 2845
37 ТСУ 32 - Вписване на промени в собствеността в разписна книга към действащия план 2723
38 ТСУ 33 - Попълване /поправка/ на кадастрален план 4473
39 ТСУ 34 - ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 2751
40 ТСУ 35 - ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП 2304
41 ТСУ 36 - Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване 2682
42 ТСУ 37 - Издаване на Акт за узаконяване 2310


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216