Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Август 2008

Печат Email
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

О Б Я В А

На основание Заповед № 727/20.08.2008г на Кмета на Община Пещера, Община Пещера

О Б Я В Я В А:


Конкурс за длъжността: Младши експерт “Проекти – национални и международни програми”, Дирекция “Общинска собственост, национални и международни програми” в Община Пещера към Общинска администрация - Пещера

І. Кратко описание на длъжността
Съдейства за реализирането на Плана за регионално развитие на Община Пещера, чрез участие в изготвяне, предоставяне и защита на проекти и програми за привличане на инвестиции.

Печат Email
ПОКАНА
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА:
В Община Пещера уличната мрежа не е изградена на 100%, като една част от улиците не са разкрити, друга част са без трайна настилка, а част от тези са с настилка, която е в не добро състояние. Също така силно амортизирани са и подземните комуникации – водопроводните и канализационни мрежи. Основна част от тези мрежи са строени през периода 1960-1968 год.
С цел гарантиране на дългосрочен период за експлоатация и ненарушаване на настилките на новоизградените и рехабилитирани улици е необходимо изграждането и реконструкция /подмяна/ на водоснабдителните и канализационни системи. Водопроводите и канализациите ще се изграждат с полиетиленови тръби с дълъг срок на годност.

Във връзка с извършващата се реконструкция на ул."М.Такев"

Печат Email
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Пещера уведомява следното:
Срокът на действие на временната организация на движение на път ІІ – 37 Пазарджик – Пещера - Батак - Доспат в участъка от км 147+266 / мост на р.Стара река в центъра на гр.Пещера / до км 159+212 /кръстовището за с.Нова Махала / се удължава до 31.08.2008г/вкл ./ съгласно Заповед №РД-16-44/ 13.08.2008г на ОПУ-Пазарджик и Заповед №8779/ 14.08.200г на ОДП ” ПП ”- Пазарджик.

Печат Email
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ТАРИФАТА ПО ЧЛ. 3, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Във връзка с настъпили изменения в нормативни актове с национално и местно значение и постъпили докладни записки от директорите на дирекции в общинска администрация относно въвеждане на нови услуги и промяна на цените на заплащаните такси и услуги и с оглед правна чистота Кметът на Община Пещера предлага изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на Тарифата по чл. 3, ал.1 от цитираната наредба, както следва:

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ - 2005-2008 година - АКТУАЛИЗИРАНА Август 20

Печат Email
Печат Email

Пещера: първата община в страната ,която започва кампания по превенция на пожарите.Мотото на кампанията „Пожарите убиват.Докажи ,че те е грижа „ е под патронажа на кмета на града Стелиян Варсанов .Тя се организара със съдействието и подкрепата на районна служба Пожарна безопасност и защита на населението град Пещера ,Държавно горско стопанство ,Сдружение туристическо дружество „Купена „,Туристически клуб” Пътешественик” и Туристическо дружества „Планински свят „.Кампанията стартира на 9.08.08г. и ще продължи до 14.09.08 .В рамките кампанията: „Пожарите убиват .Докажи ,че те е грижа” се организират различни прояви през целия месец.Старта ще бъде даден в 11 часа на 9-ти август в центъра на град Пещера с демонстрации на Пожарната и туристическите дружества по гасене на покривна конструкция ,евакуация на хора при пожар в центъра на града и спасяване на жертви при пътнотранспротно произшествие.

 

Печат Email
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

На основание Заповед № 680 /06.08.2008г. на Кмета на Община Пещера , Община Пещера

О Б Я В Я ВА:


Конкурс за заемане на длъжността “младши юрисконсулт”- 2 броя в Община Пещера към Общинска администрация
1. Кратко описание на длъжността:
Младши юрисконсулта изготвя правни становища и дава юридическа консултация по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на общинската администрация. Осъществява процесуално представителство на Община Пещера. Организира и координира законосъобразното функциониране на общинска администрация. Съгласуването на вътрешни нормативни актове.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216