Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Май 2010

Печат Email
ОБЯВА:

І. Община Пещера открива процедура по реда на чл.50, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за учредяване право на строеж или издаване на разрешение за поставяне на гаражи срещу заплащане на месечен наем за следните гаражни места:
1.1. 29 броя гаражи (от №187 до №215 вкл.) в УПИ ІІ – ЖС, кв.27(кв."Изгрев") по ПУП на ...........

Печат Email
ОБЯВА

С Решение №520/30.04.2010 г. на ОбС – Пещера създаде Общинско предприятие “Паркинги и пазари” със следния предмет на дейност:
1. Управление на предоставените имоти – общински пазари в гр.Пещера и паркинги, включващо:
1.1. Отдаване под наем.......

Печат Email
О Б Я В Я В А


1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 18.06.2010 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имот-частна общинска собственост, както следва:
1.1. УПИ ХVІІ-търговия и услуги, кв.190 по ПУП на гр.Пещера с площ от 45,00 кв.м при начална тръжна цена 1640,00 лв. без включен ДДС - от 10.00 часа.
2. Тръжна документация може .......

Печат Email
На 28.05. 2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще проведе петдесетото заседание на Общински съвет, с проект за
ДНЕВЕН РЕД :

1. Отбелязване 170-годишнината от рождението на бележития гражданин на Пещера Осман Ефенди.
ДОКЛАДВА : Общински съветник – Зехра Алиш
2. Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците, инвалидите.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3. Информация за дейността на Културен дом за учебната 2009-2010г ДОКЛАДВА: Ръководител на Културен дом
4. Анализ на пазара на .......

Печат Email
Денят на Славянската писменост и Българската просвета и култура - 24 май – бе отбелязан тържествено на площад България с ученическо шествие и празнична програма, подготвена от децата от Общински комплекс и ОУ Любен Каравелов.
След “Върви народе възродени” кметът на Общината Стелиян Варсанов приветства присъстващите:
“Уважаеми учители, служители и дейци в системата на образованието и културата, Скъпи ученици,
Дами и господа,
Отново е 24 май, най-светлият, най-съкровеният български празник - денят на светите братя Кирил и Методий.
24 май - Празникът, който усещаме най-силно чрез нашите деца.
Нека в днешния ден си припомним, че .......

Одобрено проектно предложение

Печат Email
С Решение от 17 май Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" одобри проектно предложение на Община Пещера „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване на привлекателността на Община Пещера” на стойност 5 571 325 лева.
С този проект ще се подобри парковата среда и зоните за обществен отдих и ще се извърши реконструкция на елементи на уличната мрежа.

Дарение

Печат Email
Днес акционерно дружество “Актавис”, представлявано от изпълнителния директор Илия Пашов дари на община Пещера лекарства на обща стойност 4744 лева.
С лекарствените продукти ще бъдат снабдени здравните кабинети в училищата и детските заведения в община Пещера.
Кметът Стелиян Варсанов благодари за високо хуманния акт на господин Пашов с пожелание за успехи в бизнеса и да продължават с подобни инициативи и за напред.

Обявление

Печат Email
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.148,ал.4,чл.149 ал.1 от ЗУТ, публикуваме обявление за издадено строително разрешение №38 от 23.04.2010 год. за изготвен проект по чл.142 ал.2 от ЗУТ за обект:преустройство на съществуваща сграда и надстройка за гранулираща инсталация”АНХИДРО-380”в УПИ-II-завод за микробиални препарати в кв 132 по ПУП на гр.Пещера с инвеститор “БИОВЕТ” АД
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения ,предложения и искания в 14 дневен срок чрез Община Пещера до РДНСК Южен централен район сектор Пазарджик

Печат Email
П О К А Н А
За обществено обсъждане на проекти за План за регулация и застрояване /ПР/ за преструктурине на кв.79 , УПИ-XVI-Ж.С. по ПУП гр.ПЕЩЕРА

На основание чл.22, ал.4 , във връзка с чл.22 ,ал.1 и чл.110 ,ал.4 от ЗУТ, каним гражданите на гр.Пещера и заинтерисованите лица за обсъждане на проекти за ПУП-ПР за престуктуриране на:кв.79 , УПИ-XVI-Ж.С. по ПУП гр.Пещера. Предназначение на проекта: Промяна на регулацията в кв.79 , като .........


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216