Четвъртък, 27 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Януари 2011

Печат Email

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А   О Б Я В Я В А :

1.Открива провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на масивна едноетажна сграда – частна общинска собственост, с площ от 34,37 кв. м., планоснимачен № 3487 / три хиляди четиристотин осемдесет и седем /, състояща се от две помещения, тоалетна и коридор, попадаща в УПИ ІV  - 2848, находящ се в гр. Пещера, кв. 158, при граници на имота на сградата: север – трафопост с пл. № 3488 и дворно място; изток – дворно място; юг – улица с ос. т. 674-732; юг – улица с ос. т. 732-731; запад – УПИ V – 2331, УПИ № VІІ – 2330.
Описаната сграда се отдава под наем за

Печат Email
Уведомление за инвестиционно предложение
от БИОМАСС – ЕНЕРДЖИ – БЪЛГАРИЯ ООД ЕИК 201226513

 

Във връзка с изискванията на чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че фирма БИОМАСС – ЕНЕРДЖИ – БЪЛГАРИЯ ООД , със седалище гр. Пещера, ул.”Георги Кьосеиванов” №23 , има намерение да реализира инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за електропроизводство от ВЕИ – БИОМАСА , производство на пелети и сушене на дървен материал”.
Принципно, предлагания производствен процес представлява
Печат Email
На  28.01.2011 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе  ШЕСТДЕСЕТО  ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет,  с проект за

 

ДНЕВЕН РЕД :

 

1.Приемане на Календарен план  на културните прояви в Община Пещера – 2011година.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2. Информация за архитектурно – реставрационните мероприятия на   Крепостта „Перистера” на хълма„ Света Петка”.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.Информация  относно  поддържането на  пътищата  в района на

ОБЯВЛЕНИЕ

Печат Email

На основание §4к, ал.6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.28б, ал.8 от Правилника за приложение на ЗСПЗЗ и т.3.7 на заповеди с №РД-46-494/22.08.2003 год на МЗГ и №РД-02-14-454/22.08.2003 год. на МРРБ за техническите изисквания и контрол към плановете по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ е издадена заповед №363 от 13.12.2010 год. на Областен управител Пазарджик/обнародвана в ДВ бр.6 от 18 януари 2011 година/.
С горепосочената заповед се одобрява план на новообразуваните имоти  в М:1000  на земеделски земи, представени на граждани, въз основа на актове  по §4 от  ПЗР на ЗСПЗЗ,за ПИ с №019005, м.”Копривец”-1 и поземлен имот №019014, м.”Копривец”2, м.”УзунДрагасия”за имоти №012069, 012066, 012063, 012057, 012056, 012016, 012054, 012052, 012048, 012038, 012023, 012020, 012017, 012006, 012228, 012133, 012130, 012126, 012124, 012104, 012099, 012096, 012088, 012084, 012081, 012075, 012078 по КВС землище Пещера област Пазарджик, приет  с протокол №7Г/26.10.2010 год. и 23.11.2010 год на приемателната комисия.
Плановете на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на  ЗСПЗЗ и придружаващата ги документация са изложени за разглеждане в сградата на Община Пещера  в Заседателна зала на партерния  етаж.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтерисованите лица, чрез Областния управител на област с административен център гр.Пазарджик пред Административен съд в 14 дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

Печат Email
   На 19 януари се навършват 133 години от Освобождението на Пещера от османско робство. На този ден признателните пещерски  граждани отдават заслужена почит на руските, румънските, украинските, беларуските и финландски войни, отдали живота си за освобождението на България.
    По традиция на този ден от 11.30 часа Общинска администрация и историческият музей организират тържествено поклонение на паметника на капитан Сафонов. 
    Венци и цветя ще бъдат поднесени от кметът на общината Стелиян Варсанов, народният представител д-р Красимира Симеонова, представители на политическите партии,  ученици и граждани на Пещера.
    Ще бъде отслужени и ........

Кметът на община Пещера ще участва в официална годишна конференция

Печат Email
На 18 януари кметът на община Пещера  Стелиян Варсанов ще участва в официалната годишна конференция  по повод  представяне на напредъка по изпълнение  на Оперативна програма “Регионално развитие" 2007 – 2013 година.
Поканата е отправена от заместник-министърът  на Регионалното развитие  и благоустройството и ръководител на Управляващия  орган  на ОПРР Лиляна Павлова.
Конференцията ще се проведе  в концертна зала “България” – София.

Съобщение от МСОВ

Печат Email
Съобщение от МСОВ - Пълния текст

Покана

Печат Email

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    
Каним Ви  на 12.01.2011 година от 16.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - град Пещера да присъствате на разясняване на изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, свързани с въвеждането на туристически данък.

     
     

Печат Email
МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ РАЗПОЛАГАНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

С цел  облекчаване на правния режим за разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера по смисъла на чл.56 от Закона за устройство на територията, Кметът на Община Пещера предлага изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на Община Пещера, както следва:
В чл.8 се прави следното.......

 

Печат Email
МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА И НА ТАРИФАТА ПО ЧЛ.3, АЛ.1 КЪМ ЦИТИРАНАТА НАРЕДБА

 

Предвид извършените изменения на Закона за местните данъци и такси и с оглед съответствието на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера  и Тарифата по чл.3, ал.1 към цитираната наредба със закона, Кметът на Община Пещера предлага следните изменения и допълнения:
В чл.2, ал.1, т.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера се отменя.
Предишните точки 8 и 9 съответно стават .......

 

Страница 1 от 2