Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Ноември 2011

Печат Email

Кметът на община Пещера – Георги Козарев подписа договор за финансиране на проект: „Консервация,реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова

Печат Email

Регионална инспекция по околна среда  и водите град Пазарджик издава решение за преценяване на необходимостта  от извършване  на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение

Печат Email

Селекционната комисия по провеждането на конкурс за избор на химн на Пещера, на свое заседание от 25 ноември, разгледа конкурсните творби,

Печат Email

 

На 28 ноември 2011 г. от 10.00 часа в Пленарната зала на Община Пещера ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/011 за 

Печат Email

 

Във връзка с изискванията на чл.4ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,Община Пещера  уведомява за инвестиционно предложение “Модернизация на

Печат Email

На  25.11. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе третото  заседание  на

Печат Email

 

Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Пазарджик съобщава, че в “Държавен вестник” бр. 89 от 11.11.2011 г. са обявени приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти за землището на гр.Пещера,

Печат Email

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА


1.Провеждането на публичeн търг с явно наддаване  за  продажба на имот  – частна общинска собственост: Поземлен имот № 056006 в местността  «Арапеница», землище на

Печат Email

 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

 

1. Провеждането на публичeн търг с явно наддаване  за  отдаване под наем на терени - публична общинска собственост, върху които да бъдат разположени преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, по

Печат Email

Съобразно Решение №597/01.10.2010 г. на Общински съвет Пещера, и Заповед № 1328/15.11.2011 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл.44 ал.1 т.1 и т.7 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.87 и чл.88 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Пещера

ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216