Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Юни 2011

Печат Email

Във връзка с изискванията  на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието  върху околната среда ви уведомяваме, че фирма ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ" АД  има намерение да реализира инвестиционно 

Печат Email

Уважаеми съграждани,

Регионална  дирекция  на горите Пазарджик  е констатирала строителство на чешми, беседки, търговски обекти  и други, най-вече около пътищата без да са проведени  предвидените от Закона за горите процедури.

Печат Email

Днес в пленарната зала на Общината се проведе пресконференция за представяне на проект "Геозащитни съоражения  срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на град Пещера"

Участие взеха

Печат Email
На  30.06. 2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе  ШЕСТДЕСЕТ  И ДЕВЕТО заседание  на Общински съвет,  с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Приемане на отчет за проведените обществени поръчки и реализирани продажби в
Печат Email

 

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда  и  Заповед № 802/15.06.2011г. на Кмета на Община Пещера
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – “ДИРЕКТОР НА  ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – ОДЗ”ИЗГРЕВ”към
Печат Email

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

1. Открива провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот пл. №020148 в местността «Голяма страна», землище на гр. Пещера, начин на

Печат Email

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 785
Гр. Пещера, 07.06.2011 год.

С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище “ Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

З А П О В Я Д В А М :

ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода 15 юли до 30 август.
При констатиране на нарушения

Печат Email

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 117 от Закона за местните данъци и такси и чл. 175, ал.1 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност всички собственици на кучета следва да ги декларират в община Пещера.
Таксата за притежаване на куче е 15 лв. и се

Печат Email

О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А О Б Я В Я ВА

1.Открива провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ /шест римско/ – ОбНС – 1708 /хиляда седемстотин и осем/, кв. 115 /сто и петнадесет/ по ПУП на гр. Пещера с площ 423,50 кв. м.

Печат Email

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

1. Обявява провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на обществена тоалетна намираща се в съседство с

Страница 1 от 2