Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Юли 2011

Печат Email


За 9-месечен период /ноември 2010г. – юли 2011г./ в контейнерите за разделно събиране на негодни за употреба батерии,  са събрани 23 кг батерии от населението в общината. След предаване на  

Печат Email

За 9-месечен период /ноември 2010г. – юли 2011г./ в контейнерите за разделно събиране на негодни за употреба батерии,  са събрани 23 кг батерии от населението в общината. След предаване на  батерии за обезвреждане “ЕКОБАТЕРИ” АД предостави 50 бр.

Печат Email

На  29.07.2011 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе СЕДЕМДЕСЕТО заседание  на Общински съвет,   с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Приемане отчета за касовото изпълнение на сборния бюджет на Община Пещера към 30.06.2011г.
       ДОКЛАДВА: Кметът  на Общината

Печат Email

Басейнова дирекция за управление на водите град Пловдив предоставя съобщение за публично обявяване  за издаване  на Разрешително за

Печат Email

 

Община Пещера уведомява, че от 15 юли 2011г. стартира теренна работа по договори за изпълнение на обособени позиции от 1 до 6 на Дейност 4 по проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”, с Възложител Министерство на околната

Печат Email

Регионална инспекция по околна среда  и водите град Пазарджик издава решение за преценяване на необходимостта  от извършване  на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно

Печат Email

Басейнова дирекция за управление на водите предоставя съобщение за публично обявяване  за издаване на Разрешително за водовземане

Печат Email

Изх.№ 94В-91-1                                                                            
                                                                                             
 ДО  
 СТЕФАН АНДОНОВ
 УЛ.”ВЕСЕЛИН СТАЙКОВ” № 15
  ГР.ПЕЩЕРА


 ДО  
“ОПЧОИ”-ГР.ПЕЩЕРА
 С УПРАВИТЕЛ АНГЕЛ ПАНАЙОТОВ 
 УЛ.”Д.ГОРОВ” № 16
 ГР.ПЕЩЕРА


 ДО  
 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ  НА МВР 
 УЛ. “Д-Р ПЕТЪР ЦИКАЛОВ” № 3                                                                                                                                         
 ГР. ПЕЩЕРА                                                                               
             
Относно: Принудително изпълнение на влязла в сила Заповед 278/11.04.2011г. на Кмета на Община Пещера за премахване на паянтова ограда, находяща се между УПИ III-2184 и УПИ XI-2176, кв.138 по плана на гр.Пещера, с административен адрес ул.”Веселин Стайков” №15.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЧАСТНИЧНО НАМАЛЕНИЕ НА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Печат Email

 Във връзка с постъпило предложение в Общински съвет – Пещера от „Медицински център" ООД, гр.Пещера и МБАЛ „Проф.Димитър Ранев" ООД, гр.Пещера и предвид измененията в нормативната уредба, довели до драстично увеличение на дължимата към общината такса смет предлагаме изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.

Мотиви:

- Единствен източник на средства за посочените лечебни заведения е НЗОК, респективно РЗОК – Пазарджик по сключените договори за изпълнение на съответната медицинска дейност.

- Основните отпадъци, които се регенерират от лечебните заведения са пряко свързани с извършваната лечебна дейност и представляват опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците – биологични отпадъци. Съгласно изискванията на цитирания закон лечебните заведения имат сключен договор с лицензирана фирма за събиране, транспортиране и унищожаване на тези отпадъци. За извършваната по този договор дейност се заплащат и съответни цени.

- От цитираните факти е видно, че лечебните заведения са принудени да плащат два пъти за извършването на една и съща услуга.

Предвид изложеното предлагам да бъде прието изменение и допълнение в чл.19 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера, а именно добавяне на нова ал.4 със следното съдържание: „ чл.19(4) Освобождават се частично............. % от заплащане от такса за битови отпадъци лечебните заведения с общинско участие в капитала".

Печат Email

  П Р О Г Р А М А                  

 за традиционния летен събор на летовище “Св.Константин”
30 юли 2011 г.


30.07.2011 г.
Хр.”Св.Константин"
от 9,00 ч.
Отслужване  на празнична 

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216