Четвъртък, 27 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Юли 2012

Печат Email

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 07. 2012 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за работа с еврофондовете за

Печат Email

На 4 и 5 август 2012 г. ще се проведе Планинско автомобилно състезание “Пещера – 2012” – VІ кръг от Републиканския шампионат. С оглед осигуряване безопасността на състезатели и зрители СЕ ЗАБРАНЯВА ДВИЖЕНИЕТО на превозни средства по трасето на автомобилното състезание: от изхода на гр.Пещера – посока летовище “Св.Константин” до

Печат Email

Със Заповед № 502/16.07.2012 г. на Кмета на Община Пещера е създадена организация за получаване, регистриране и действия при постъпване на информация за нарушения на обществения ред, увреждане на общинско имущество и други нарушения на наредбите на Общински съвет Пещера.

       Сигналите ще се приемат денонощно на тел. 035062216 от служителите по

Печат Email

Община Пещера, област Пазарджик, на основание 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на ПУП – ПР, с който се предвижда - част от улица между о.т. 299 и о.т. 301ª, в размер на

Печат Email

Община Пещера съобщава, че всички Детски площадки в града, ще бъдат обработени против насекоми  и акари, в периода от 23.07.2012г. – до 26.07.2012г.
Препаратът, с който ще се пръска е биоциден, разтворим във вода. Третираните детски площадки ще бъдат отбелязани с табелки, за часа на пръскане и

Печат Email

В изпълнение на Заповед № 495/12.07.2012 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА:

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от

Печат Email

З А П О В Е Д
№ 480
05.07.2012г.


С оглед осигуряване  спокойствието  и почивката на  летовище “Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата  на чл.43, т.3 от Наредбата  за обществения ред, чистотата и специализираната закрила  на деца на обществени места и на основание чл.44, ал.1, и ал.2 от ЗМСМА

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода  15 юли доГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216