Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Октомври 2013

Заповед №РД 06-133 на Директора на ОД “Земеделие”.

Печат Email

Одобряване на проект за разпределение за ползване на масивите на с.Капитан Димитриево, община Пещера.

Печат Email

Във връзка с удължаване срока за предоставяне на социалната услуга “Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”, на територията на Община Пещера ще се реализира Етап 3 по проекта, който  включва:
1)    Набиране на кандидати за потребители, с цел актуализиране на списъците с потенциалните потребители на социалната услуга в община Пещера;
2)    Набиране на кандидати за лични асистенти, с

Печат Email

Уважаеми съграждани,
Напоителни системи ЕАД, клон Тополница, извършват  планови ремонти на каскада "Баташки водносилов път", собственост на "НЕК"ЕАД от 10.10 до 16.11.2013 година с пълно спиране на ВЕЦ"Пещера" и ВЕЦ"Алеко".
По време на ремонта и при наличие на вода в р."Стара река", вода ще се

Печат Email

Във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект «Консервация, реставрация и ескпониране на антична и средновековна крепост „Перистера”, Община Пещера кани гражданите на общината да присъстват на   

Печат Email

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ  И  ВТОРО   заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  25. 10. 2013 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Информация относно изработване на Общ устройствен план на град Пещера и неговото землище.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Информация относно проектните разработки във връзка с осъществяване на инвестиционните намерения за застрояване на

Печат Email


Във връзка с обявен конкурс за длъжността:  Главен инженер в Дирекция “ТСУ” към Общинска администрация - Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия, назначена със Заповед № 589/11.10.2013г. на  Кмета на Община Пещера обявява:    

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1.    Допуснати кандидати:
-    инж. Георги Зашев Панов
-    инж. Лилия Илиева Толева

2.    Недопуснати

Печат Email

 Във връзка с набиране на участници за обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Екскурзовод”  и «Аниматор в туризма” в Община Пещера по проект „Консервация, реставрация и ескпониране на антична и средновековна крепост „Перистера”

За позиция „Екскурзовод“ комисията класира следните участници:
1. Стефан Илианов Чилев
    2. Надежда Йорданова Гьозова
Резервни участници:
1.    Венета Кушлева
2.    Вяра Цветкова

За позиция  „Аниматор в туризма“ комисията класира следният участник:
1.     Любка Шопова
Резервен участник:
1.     Георги Божурин
Класираните участници и резервите ще

Съобщение

Печат Email

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с писмо  с вх.№ 24-101-6/07.10.2013г. на Областна дирекция по безопасност на храните – гр.Пазарджик, съгласно  изменението и допълнението на Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на селскостопански животни осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглеждат, като сключат договори по чл.137а, съответно по чл.137б, като срока за сключване на договорите е до 31.10.2013г.
 
Образецът на договора е достъпен на сайта на Българската агенция по безопасност на храните –  www.banh.government.bg

Печат Email

В изпълнение на Заповед №  586  от 11.10.2013г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

публичeн търг с явно наддаване  за продажба на използвани строителни изделия – павета със среден размер 10/10/10 см  с вид на материала риолит и гранит за количество от

Печат Email

В изпълнение на Заповед №582/08.10.2013 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
  1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
  1.1. Поземлен имот №012238, частна общинска собственост, находящ се в местността „Узун драгасия”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ: 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.671 дка, с начин на

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216