Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Ноември 2013

Печат Email

В изпълнение на Заповед №707/28.11.2013 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №000218, частна общинска собственост, находящ се

Изграждане Дом на покойника в град Пещера

Печат Email

У В А Ж А Е М И    С Ъ Г Р А Ж  Д А Н И,

Водени от убеждението,  че наш граждански и морален  дълг е да  дадем възможност на жителите на град Пещера  да разполагат с място, в което да отдадат своята почит към свой починал близък и това място да е изградено и оборудвано в съответствие  с практиката на голяма част от градовете в България,   стандартите и изискванията, необходими за такъв вид дейности, създадохме ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА в Централен гробищен парк – град Пещера.
Разкрита е банкова сметка за реализиране на инициативата - изграждане на Дом на покойника в гр.Пещера:

ОБЩИНСКА БАНКА
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG71 SOMB 9130 1055 8078 01

С УВАЖЕНИЕ,
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА В ГР.ПЕЩЕРА
Георги Иванов Козарев
Анастасия Ангелова Младенова
Костадин  Иванов Ташков
Георги  Иванов Карамитрев
Георги Темелков Делев

Печат Email

В изпълнение на Заповед № 697/22.11.2013 г. на кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет ПещераОБЯВЯВА:1.Повеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени-общинска собственост  № 1,2,3, и 4, съгласно одобрената от Главния архитект на Община Пещера схема по чл.56, ал.2 от ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) в гр.Пещера, както следва:
1) Терен с размери 2,45/1,75 м. и

Печат Email

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ  И  ПЕТО   заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  29. 11. 2013 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет за следприватизационен контрол на «Медицински център» ООД гр. Пещера и МБАЛ «Проф. Димитър Ранев» ООД гр. Пещера .
Докладва: Управителят на Медицински център»ООД  гр.Пещера
и МБАЛ «Проф. Д.Ранев” ООД гр.Пещера

2.    Отчет на Местната комисия за

Печат Email

На основание чл.52,ал.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление публикуваме решение на Общински

Печат Email

ПОКАНА
за публично обсъждане на проектобюджета на община пещера за 2014 г.
На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси,
Кметът Георги Козарев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на обществените обсъждания на проектобюджета на Община Пещера за 2014 г. Общественото обсъждане ще се проведе:
- На 28 ноември 2013 година от 17 ч в заседателната залата на Общински съвет гр. Пещера
- На 29 ноември 2013 г. от 17.30 часа в клуба на пенсионера с. Радилово
- На 29 ноември 2013 г. от 18.30 часа в читалище „Сергей Румянцев" с. Капитан Димитриево

Проектобюджета на Община Пещера за 2014 г ще да бъде публикуван

Печат Email

Община Пещера кани гражданите на общината да присъстват на „Празник на виното“, който ще се проведе на 20.11.2013 г. от 11.00 часа на

Печат Email

П О К А Н А
за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от "Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД за проекти
„Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера" по ДБФП № DIR-51011116-С005/29.02.2012 г. по ОП "Околна среда 2007 – 2013 г."
и
„Консервация, реставрация и

Печат Email

ОБЯВЛЕНИЕПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещера
Приета с Решение №334/01.03.2002г. на Общински съвет гр.Пещера, изм. и доп. с Решение №462/26.07.2006 г., изм. и доп. – Решение №80/29.04.2008г.,                     изм.Решение № 482/26.02.2010г.
 
   Мотиви: за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на

Печат Email

В изпълнение на Заповед №624/30.10.2013 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. За срок от 2 години, считано от датата на сключване на договора за наем на:      
    - терен в централната градска част за разполагане наГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216