Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Февруари 2013

Печат Email

 Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  27. 02. 2013 г. /сряда/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :
1.    Приемане отчета на бюджета на Община Пещера за 2012година и

Печат Email

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Здравен медиатор в Община Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:
-  Допуска до конкурс следните

Печат Email

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение  на Наредба за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера

(Приета с Решение № 175/01.02.2001 г. от Общински Съвет – Пещера, изм. и доп. с Решение №581/28.02.2007г.)

МОТИВИ за  изменение на Наредба за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера

1. Причини, налагащи приемането:

Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост наемните цени се определят от Общинския съвет като чл.38 от Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера се приемат от Общинския съвет всяка година до 31-ви март. Предлага се те да бъдат фиксирани в Наредбата

Печат Email

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг
(Приета с Решение № 521/30.11.2006 г. от Общински Съвет - Пещера)

Мотиви: за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за поемане на общински дълг и

Печат Email

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера
(Приета с Решение № 374/28.08.2009 г. от Общински Съвет - Пещера)


Мотиви: за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера:
1. Причини, които налагат приемането:
В Раздел ІІІ от Наредба за съставянето, изпълнението и

Печат Email

В съответствие с чл.10, ал.1 и 2 от Закона  за енергията от възобновяеми източници кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с

Печат Email

Съгласно разпоредбите на чл.11, ал.1 от Закона за енергийната ефективност политиката по енергийна ефективност се осъществява от органите на държавната власт и органите на местното самоуправление чрез изготвяне на планове за енергийна ефективност и програми за тяхното

Печат Email

Във връзка с § 149 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за Устройство на територията, влязоха в сила нови разпоредби, с които ясно се разграничиха компетенциите, правата, задълженията и действията на общините и ДНСК / както и нейните териториални структури/ , по отношение на административния контрол по устройство на територията и строителството.

За строежите от четвърта, пета и шеста

Печат Email

Мотиви  за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №673/28.02.2011г. Общински съвет – Пещера

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg , Община Пещера предоставя възможност на

Печат Email

В изпълнение на Решение №148/31.05.2012г., Решение №147/31.05.2012г., допълнено с Решение №176/31.07.2012г.  на Общински съвет-Пещера и Заповед №71/08.02.2013г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет - Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216