Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Март 2013

Регистър на площадките за предаване на отпадъци

Печат Email

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Пещера, съгласно чл.19, ал.3, т.14 от Закона за управление на отпадъците


Разрешително

Име на фирмата, адрес, управител, лице за контакти

Площадка за извършване на дейността

1.

Решение № 07- ДО – 263 - 00  от  21 май   2012 г.

“Янис- Лупанов”ЕООД гр.Пещера

Управител - Стоян Тодоров Лупанов

гр.Пещера, УПИ XIV, кв.28

Печат Email

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  29. 03. 2013 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет за работата на Районно управление «Полиция» - Пещера за 2012г.
Докладва: Началникът на РУП

2.    Отчет на Местната комисия за борба срещу

Проект за изменение и допълнение на Наредба

Печат Email

Мотиви за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в  ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.

 

1.Причини, които налагат приемането: Създалата се социално-икономическа обстановка в страната и общината, увеличаване на безработицата, финансовата нестабилност на голяма част от жителите в община Пещера, както и започване на реализацията на проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера“ по Договор за БФП № DIR-51011116-C005/29.02.2012 г., на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз, с което се очаква създаване на неудобство на ползвателите.   

 

2. Целите, които се поставят: По-добра финансова стабилност на жителите на гр. Пещера.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

- Намаляване приходите в общинския бюджет

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Печат Email

Поредното издание на инициативата “Часът на Земята”2013г. ще се състои на 23 март, събота от 20.30 до 21.30 ч.. Символично се изгася осветлението в домовете за един час, а знакови сгради притъмняват, като по този начин се отправя призив за по-устойчиво бъдеще.

Община Пещера подкрепя инициативата, като за един час ще се изгаси осветлението на фасадата на Общинска

Печат Email

ЗАПОВЕД

№ 150
Гр.Пещера 18.03.2013 г.


ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на
изборите за народни представители, насрочени за
12 май 2013 г.


Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.71, ал.2 и ал.3 от ИК

НАРЕЖДАМ:

1. ОБРАЗУВАМ двадесет и осем избирателни секции на територията на община Пещера, от които:
-    в гр.Пещера – 25 избирателни секции;
-    в с. Радилово – 2 избирателни секции;
-    в с. Капитан Димитриево – 1 избирателна секция.
2.УТВЪРЖДАВАМ обхвата, номерацията и адреса на избирателните секции, съгласно Приложение№ 1 и

Заповед № ТУ-52/11.03.2013г. на Областен управител на Пазарджишка област

Печат Email

На основание чл.124 б, ал.3 от Закона за устройство на територията

Обявление

Печат Email

Списък на одобрени кандидати, които могат да изпълняват длъжностите “Технически сътрудник”, “Личен асистент”, “Социален асистент” и “Домашен помощник” по проект „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера”

Обявление

Печат Email

Списък на кандидати допуснати  до интервю и събеседване за участие в проект „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера”

Печат Email

 

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.(Приет с Решение №389/30.09.2009 г. от

Печат Email

В Община Пещера постъпи писмо  с вх.№ 63-01-15/06.03.2013г. от Националното сдружение на общините в Република България за отправено предложение от клиника „Малинов” – гр.София, най-големия ин-витро център в България, за включване на граждани с репродуктивни проблеми в проект „Хиляда деца в България”.
Проектът осигурява безплатни изследвания за кандидатите по процедури в размер от 200 до и над 1500лв.
Помощта, която клиника „Малинов” предлага се отнася:
1.    Безплатна консултация и преглед от специалист по репродуктивни проблеми;
2.    Безплатно извършване на лабораторни, диагностични и

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216