Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Май 2013

Печат Email

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с реализирането на обект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Пещера” ще бъдат въведени временни ограничения на движението и местодомуването на моторни превозни средства, както и ползването на съществуващи гаражи в гр.Пещера, с пълно затваряне на улици както следва:

•    улица «Йордан Ковачев»
Срок на действие на ограничението: 8:00 часа на 29.05.2013 г. до 20.06.2013 г. и
от 14.07.2013 г. до 24.07.2013 г.
•    улица «Оборище»
Срок на действие на ограничението: 8:00 часа на 29.05.2013 г. до

Печат Email

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ПЕТО  заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  30. 05. 2013 г. /четвъртък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Информация за дейността на Общинските клубове: на

Печат Email

Подписаният ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЗАРЕВ – КМЕТ на Община Пещера, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.99, т.1 от АПК и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОС – Пещера, като разгледах докладна записка Вх.№ user 297-2/22.04.2013г. на Пенка Хамамджиева – мл. експерт „ОСТК” относно моя Заповед №71/08.02.2013г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове за отдаване под наем на мери и пасища – публична общинска собственост, мои   Заповеди №,№135,136, 137,138,139,140 от 14.03.2013г. за спечелил търга на участниците в него и след преценка на изложените аргументи

Н А Р Е Ж Д А М:
Отменям моя Заповед №71/08.02.2013г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на

Покана

Печат Email

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Пещера има удоволствието да Ви покани на Официална церемония „Първа копка“ по проект „Модернизация и изграждане на воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, гр. Пещера”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г.

Заповядайте на 21.05.2013 г. от 11.30 часа,
на кръстовището на ул. «Михаил Такев» с ул. «Хан Пресиян», гр. Пещера.

Печат Email

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
За изменение  на Наредба за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера
(Приета с Решение № 175/01.02.2001 г. от Общински Съвет – Пещера, изм. и доп. с Решение №581/28.02.2007г., изм. и доп. с Решение № 318/27.02.2013г.)
МОТИВИ за  изменение на Наредба за базисни пазарни цени на недвижимите

Печат Email

Община Пещера уведомява всички граждани, животновъди и земеделски производители, че Железопътна секция – Пловдив- ДП”Национална компания железопътна инфраструктура” ще проведе пръскане по сервитута на железопътната линия между гарите Пещера - Брацигово с хербицид - „Ефазат” на  31.05.2013г./петък/. Третирането ще се

Печат Email

МОТИВИ

За изготвяне на проект за Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на  Община Пещера

1. Причини, които налагат приемането:
Към настоящият момент липсва подзаконова нормативна уредба, приета от Общински съвет – Пещера, уреждаща управлението и разпореждането със спортни обекти и съоръжения, собственост на  Община Пещера.
Предложеният проект за Наредба урежда материята относно управление и разпореждане със спортни обекти и

Печат Email

 

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие» (2007-2013 г.), схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” за реализация на проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера” Община Пещера организира пет дневен Етнокултурен фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето на културата”, включващ различни културни изяви  в периода от

Печат Email

На 16 май 2013 г. от 11,00 ч. в Конферентната зала на хотел „Домейн Пещера”, гр. Пещера ще се проведе встъпителна пресконференция по проект:
„Модернизация и изграждане на воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа иГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216