Неделя, 16 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Юли 2013

Печат Email

С Решение № 364/26.04.2013г., взето с Протокол № 23, Общински съвет гр. Пещера е разрешил отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /мери и пасища/ – публична общинска собственост.
Със Заповед № 348/18.06.2013г. са открити публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти /мери и пасища/ - публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Капитан Димитриево за общо и индивидуално ползване на земеделски производители, утвърдени са тръжните документации, условията за оглед на обектите и крайния срок за приемане на заявленията за участие.
От утвърдените тръжни документации е видно, че в тях не са прецизирани специфичните условия за участие в търговете, във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 37 п, ал.1 от ЗСПЗЗ, поради което и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.99, т. 1 от АПК и Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОС – Пещера, моя Заповед №348/18.06.2013г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове за отдаване под наем на мери и пасища – публична общинска собственост и след преценка на изложените аргументи

Н А Р Е Ж Д А М:

Отменям моя Заповед №348/18.06.2013г., с която са открити търговете, назначена е комисия за провеждането им, утвърдени са тръжните документации, условията за оглед на

Печат Email

 Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И СЕДМО  заседание  на Общински съвет, което ще се проведе на  29. 07. 2013 г. /понеделник/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :
1.    Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за периода месец

Печат Email

На основание чл. 22, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, на 19.07.2013г. /петък/  от 17.00ч. в заседателната зала  на Общински съвет – Пещера ще се проведе обществено обсъждане на проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера.

Всички заинтересовани лица, органи и неправителствени организации на територията на община Пещера могат да се запознаят с материалите по

Печат Email

Договор № BG161PO001/1.1-10/2010/038 за проект  „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”

На 17.07.2013 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Пещера ще се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/038 за проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”.
Проектът се реализира от Община Пещера с финансовата подкрепа на

Печат Email

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

МОТИВИ

За изготвяне на проект за Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера

1. Причини, които налагат приемането:

Приемането на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера  се налага поради изцяло променената нормативна база, касаеща управлението на

Печат Email

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с реализирането на обект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Пещера” ще бъдат въведени временни ограничения на движението и местодомуването на моторни превозни средства, както и ползването на съществуващи гаражи в гр.Пещера, с пълно затваряне на улици, както следва:
•    „Самоковите” в гр. Пещера, в участъка от ул. „Христо Ботев” до

Печат Email

З А П О В Е Д
№ 403
09.07.2013г.

С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал1 и ал.2 от ЗМСМА.

Н А Р Е Ж Д А М:

ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода
15 юли  до 30 август 2013 година.
При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу

Печат Email

Министерство  на околната среда и водите съобщава за постъпила  административна преписка с искане за откриване  на процедура  за издаване на разрешително за водовземане от

Печат Email

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с реализирането на обект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Пещера” и съобразно актуализирания линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи ще бъдат въведени временни ограничения на движението и местодомуването на моторни превозни средства, както и ползването на съществуващи гаражи в гр.Пещера, с пълно затваряне на улици както следва:
•    улица «Пирин»
Срок на действие на ограничението: от 8:00 часа на 27.06.2013 г. до 17.07.2013 г.
•    улица «Eдинство»
Срок на действие на ограничението: от 8:00 часа наГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216