Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Януари 2014

Печат Email

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда  и  Заповед № 45/27.01.2014г. на Кмета на Община Пещера
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – “ЗДРАВЕН  МЕДИАТОР” към Община Пещера

І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
    Длъжност: ЗДРАВЕН МЕДИАТОР към Община Пещера  по трудово правоотношение.
     1.1 Минимални изисквания
           - Степен на

Печат Email

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите, Община Пещера съобщава за открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен

Печат Email

На основаниечл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда "Мобилтел" ЕАД съобщава, че има инвестиционно намерение за Базова 

Печат Email

На 20.12.2013г. Кметът на Община Пещера – Георги Козарев подписа договор за финансиране на проект„Планиране на устойчиво, хармонично и интегрирано развитие на град Пещера чрез разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 199 392, 00 лв. Осъществява се с 

Печат Email

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ   И  ДЕВЕТО  заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  24. 01. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общински съвет на заседания с Протокол № 36 от 27.12.2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Отчет на Кмета на Общината за изпълнение на Програмата за управление на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.    Приемане Отчет на бюджетните

Печат Email

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда  и  Заповед № 06/08.01.2014г. на Кмета на Община Пещера
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – “ЗДРАВЕН  МЕДИАТОР” към Община Пещера

І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
    Длъжност: ЗДРАВЕН МЕДИАТОР към Община Пещера  по трудово правоотношение.
     1.1 Минимални изисквания
           - Степен на

Печат Email

Във връзка с писмо от Изпълнителната агенция по лозата и виното, Общинска администрация Пещера уведомява всички производители на винено грозде, че са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2013г.. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр.Пловдив.
Срок да подаване на Декларациите за реколта от

Печат Email

У В А Ж А Е М И    С Ъ Г Р А Ж  Д А Н И,

Водени от убеждението,  че наш граждански и морален  дълг е да  дадем възможност на жителите на град Пещера  да разполагат с място, в което да отдадат своята почит към свой починал близък и това място да е изградено и оборудвано в съответствие  с практиката на голяма част от градовете в България,   стандартите и изискванията, необходими за такъв вид дейности, създадохме ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА в Централен гробищен парк – град Пещера.
Разкрита е банкова сметка за реализиране на инициативата - изграждане на Дом на покойника в гр.Пещера:

ОБЩИНСКА БАНКА
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG71 SOMB 9130 1055 8078 01

С УВАЖЕНИЕ,
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА

Печат Email

Във връзка с  внесено в община Пещера инвестиционно намерение на "Биовет" АД Ви информираме, че на основната производствена площадка ще бъдат изградени три нови гранулиращи инсталации. Също така ще бъдат направени и промени вГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216