Четвъртък, 20 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Август 2014

Печат Email

На 02.09.2014г. от 17:00 часа в Пленарната зала на Община Пещера ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/013 за проект: “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията “Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и

Печат Email

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Съгласно изискванията на чл.39, ал.3 от ЗУО, считано от 14.07.2014 год. предаването на битови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) от физически лица се извършва на площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на

Печат Email

Със заповед № ОХ-558/05.08.2014 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили

Печат Email

Относно: Определяне на местата за поставяне на   агитационни материали  

 В изпълнение на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, т.19 но Решение №722-НС/15.08.2014 г. на ЦИК и на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :  

 1. Поставянето на агитационни материали се извършва от откриването на предизборната кампания – 05.09.2014 г., до края на предизборната агитация – 24:00 часа на 3.10.2014 г.
2.ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на

Печат Email

 ОТНОСНО: Изменение на Заповед № 562/18.08.2014 г. за определяне
на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.41, ал.3 от ИК и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

Изменям Заповед № 562/18.08.2014 г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, както следва:
1.Поради внезапно възникнала невъзможност предварителния избирателен списък на избирателна секция № 021 с местонахождение Търговски обект „Сириус” с

Печат Email

В изпълнение на Решение № 655, взето на заседание проведено на  15.07.2014год., Протокол № 48 на Общински съвет - Пещера и  Заповед № 502/01.08.2014г. на Кмета на Община Пещера ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
УПРАВИТЕЛ НА „ВКС” ЕООД гр. ПЕЩЕРАІ. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
 2.1 Степен на образование – висше/ бакалавър и/или магистър/,  от област на  висше образование – професионално направление от Класификатора на

Печат Email

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТО заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  29. 08. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 48 от 15.07.2014г.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет и

Печат Email

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

Печат Email

Във връзка с предстоящите избори за народни представители насрочени за 05.10.2014 г. в съответствие с 91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №672-НС/13.08.2014 г. на ЦИК на 26.08.2014 г. (вторник) и на 28.08.2014 г. (четвъртък) от 16.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, ІІ етаж)ще се проведат консултации за назначаването на секционните избирателни комисии за

Печат Email

ЗАПОВЕД

№ 562

Гр.Пещера 18.08.2014 г.

 ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.41, ал.3 от ИК и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на предварителните избирателните

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216